Monday, May 31, 2010

ก.วิทย์ติดโทรมาตรรับสถานการณ์น้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ติดตั้งสถานีโทรมาตร เพื่อใช้บริหารจัดการน้ำสภาพอากาศ หวังเตือนภัย ปริมาณน้ำ พายุ และสถานการณ์น้ำท่วม...

นางรอยบุญ รัศมีเทศ ผอ.ฝ่ายบริหาร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ สสนก.ได้ติดตั้งสถานีโทรมาตรขนาดเล็กสำหรับใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ตรวจวัดสภาพอากาศตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมและดินถล่ม จำนวน 699 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการวัดค่าปริมาณน้ำ ความกดอากาศ ความชื้นและอุณหภูมิเพื่อส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โดยโทรมาตร 1 ตัว สามารถตรวจวัดได้ครอบคลุมพื้นที่ 20 ตารางกิโลเมตร และข้อมูลจากสถานีโทรมาตรจะส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยมีระบบอัตโนมัติประมวลผลข้อมูล เหมือนข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการเตือนภัยปริมาณน้ำฝน น้ำในเขื่อนและพายุ เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปัจจุบัน.

โอดงบฯ ม.วิจัยชาติยังไร้วี่แวว-งบฯปกติยังหด

เลขานุการคณะกก.ดำเนินโครงการม.วิจัยแห่งชาติ เผย ยังไม่ได้รับงบจากโครงการไทยเข้มแข็ง เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี เตรียมนำงบปกติของสกอ.มาจัดสรรให้ 5พันล้าน...

รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือถึงงบประมาณปี 2554 ร่วมกับสำนักงบประมาณเมื่อเร็วๆนี้ว่า ในส่วนของโครงการ ม.วิจัยแห่งชาติ เดิมปี 2553 รัฐบาลจะใช้งบโครงการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 จำนวน 12,000 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ โดยแบ่งให้มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกเป็น ม.วิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง 9,000 ล้าน และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 69 แห่ง สร้างงานวิจัยอีก 3,000 ล้าน แต่ที่ผ่านมารัฐบาลเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นจึงเปลี่ยนแผน ทำให้ปี 2553 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับงบตามโครงการดังกล่าวเลย อีกทั้งงบวิจัยปกติยังถูกปรับลด

รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ดังนั้นในปีงบประมาณ 2554 จึงคิดว่าควรนำงบวิจัยโครงการ ม.วิจัยแห่งชาติมารวมไว้ในงบปกติของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) โดยจะจัดสรรให้ 5,000 ล้านดำเนินงานใน 3 ปี คือปี 2554-2556 แบ่งเป็นงบโครงการ ม.วิจัยปี 2554 จำนวน 2,000 ล้าน ปี 2555 จำนวน 2,000 ล้าน และปี 2556 จำนวน 1,000 ล้าน โดยปี 2554 จะจัดสรรให้ ม.วิจัย 9 แห่ง 1,416 ล้าน สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอีก 69 แห่ง สร้างงานวิจัย 554 ล้าน และแบ่งเป็นงบสำหรับบริหารจัดการของสกอ. อีก 30 ล้าน ซึ่งงบดังกล่าวอยู่ในกรอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวถือว่าไม่มากหากเทียบกับงบวิจัยปกติที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับ อย่างไรก็ตาม จะเสนอของบสนับสนุนโครงการ ม.วิจัยเพิ่มอีก 6,000 ล้านในโครงการ SP3 เพื่อให้ได้งบตามกรอบเดิมที่รัฐบาลตั้งไว้.

เครื่องตรวจนมยูเอชทีบูด ลดความสูญเสียเพื่อผู้บริโภค

การผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่ม ให้ความร้อนจนถึงการบรรจุกล่อง ผลิตภัณฑ์นมอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายสาเหตุ...

นมบูด...ส่งผลเสียให้ ปากท้องของผู้บริโภค แต่ผู้ประกอบกิจการนมยูเอชทีขนาดใหญ่จะใช้ เครื่องมือ Electester ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องตรวจสอบโดยไม่ต้องเปิดกล่องนมออกดู ซึ่งมี ราคามากกว่า 3 ล้านบาทต่อเครื่อง

ในส่วนของ กลุ่มสหกรณ์โคนม หรือ ผู้ประกอบการผลิตนมยูเอชทีขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่สามารถซื้อหามาใช้ได้ เนื่องจากมีราคาแพงเกินไป ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต

ด้วยเหตุผลนี้เอง ทาง...ผศ.ดร. สุวรรณ หอมหวน ดร.ณัฐดนัย ตัณฑวิรุฬห์ และคณะจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมมือกันผลิต...เครื่องตรวจสอบนมยูเอชที หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหลวบรรจุกล่อง โดยไม่ทำลายแบบ รายงานผลโดยตรงขึ้น

ผศ.ดร.สุวรรณ กล่าวว่า การผลิตนมพร้อมดื่มยูเอชที มีขั้นตอนตั้งแต่เริ่ม ให้ความร้อนจนถึงการบรรจุกล่อง ผลิตภัณฑ์นมอาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ได้หลายสาเหตุ เช่น ท่อขนส่งนมไม่สะอาด หรือ ผู้ปฏิบัติงานมีความสะอาดไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หมดอายุก่อนกำหนด เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจึงต้องสุ่มตัวอย่าง น้ำนมทุก 10-20 นาที เพื่อนำไปเพาะเชื้อแล้วใช้การตรวจด้วยเครื่องตรวจคุณภาพนมกล่องแบบไม่ทำลาย เพื่อคัดกรองนมกล่องที่มีแนวโน้มเสียทิ้งก่อนจำหน่าย

สำหรับ คุณสมบัติและลักษณะเด่นของเครื่องนี้ ได้ประยุกต์ ใช้ทฤษฎีการสั่นทางกลแบบการสั่นสะเทือนเสรีแบบมีตัวหน่วงชนิดของเหลวหนืด กรณีการหน่วงน้อยเกินไป เมื่อประมวลผลสัญญาณการสั่นออกมาจะได้ค่าที่แตกต่างกัน โดยการตั้งค่า มาตรฐานที่จะแบ่งระหว่างนมหรือผลิตภัณฑ์ระงับ (เสียหรือมีแนวโน้มเสีย) และปกติได้ในตัวโปรแกรมของเครื่อง ทำให้สามารถแยกนมหรืออาหารเหลวปกติ ออกจากผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวโน้มว่าจะเสียก่อน วันหมดอายุจริง หรือเริ่มเสียก่อนที่จะนำออกไป จำหน่ายโดยไม่ต้องทำการแกะกล่องออกดู

อกจากนี้ เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของนมยูเอชทีดังกล่าว ยังสามารถตรวจวิเคราะห์คัดแยกนมดีและนมเสีย สำหรับผลิตภัณฑ์นมรสชาติต่างๆ รวมถึงขนาดบรรจุที่แตกต่างกันในปริมาณ 700-1,200 กล่องต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วของผู้ใช้ในการวางลงบนถาด โดยสามารถปรับค่าเกณฑ์บนโปรแกรมได้ ทำให้ ผลการตรวจถูกต้องแม่นยำถึง 100 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งอุปกรณ์แต่ละชิ้น เมื่อชำรุดเสียหายก็ซ่อมแซมหรือนำอะไหล่ที่ผลิตเองในประเทศมาเปลี่ยนเฉพาะส่วนได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ทั้งเครื่อง
คณะผู้วิจัย...มุ่งพัฒนาสร้างเครื่องตรวจความผิดปกติของนมแบบไม่ทำลาย โดยออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้มีประสิทธิภาพการทำงานและอ่านผลได้แม่นยำทัดเทียมกับเครื่อง Electester แต่มีราคาถูกกว่า ส่งผลให้สามารถ คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2553 รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กลุ่มสหกรณ์โคนม หรือผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการผลิตนมที่สนใจ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ ผศ.ดร.สุวรรณ หอมหวน มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทรศัพท์ 0-3435-5310 ในเวลาราชการ.

สาวไทยสิงห์อมควัน สูบ8.4แสน สธ.วอนเลิกก่อนตาย

"จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์" เผยยอดผู้หญิงกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกตกเป็นทาสบุหรี่ ขณะที่สาวไทยมีแนวโน้มสูบมากขึ้น ยอดล่าสุดกว่า 840,000 คน ในไทยพบผู้เสียชีวิตทุก 10 คน จะมี 1 คนตายเพราะสูบบุหรี่...

30 พ.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานกิจกรรมพิเศษและสื่อสร้างกระแสสังคม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.53 ว่า ปัจจุบันปัญหาสำคัญของผู้ที่สูบบุหรี่คือผู้หญิง ที่มีแนวโน้มสูบบุหรี่รวมมากขึ้น โดยขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ติดบุหรี่มากกว่า 1,000 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงประมาณ 200 ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ล่าสุดพบหญิงไทยสูบบุหรี่ 840,000 คน และมีแนวโน้มสูบบุหรี่มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น

ในการรณรงค์งดสูบบุหรี่ในปีนี้ องค์การอนามัยโลก กำหนดประเด็นการณรงค์ คือ Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women หรือหญิงฉลาดไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ เพื่อลดการสูบบุหรี่ในผู้หญิง โดยเฉพาะวัยรุ่น ถือว่าเป็นแนวทางรณรงค์ที่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทผลิตบุหรี่รู้จุดอ่อนตรงนี้ และมองเห็นช่องว่างที่เหลืออยู่ทางด้านการตลาด เพราะโอกาสที่จะเพิ่มการตลาดในกลุ่มผู้หญิงยังมีอยู่มาก จึงมามุ่งเน้นตรงนี้ ดังนั้นจึงต้องช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มสูบบุหรี่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มหญิงวัยรุ่น ที่เป็นเป้าหมายทางการตลาดของบริษัทผลิตบุหรี่

รมว.สาธารณสุข กล่าวด้วยว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงสูบบุหรี่มากขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการทำการตลาดของบริษัทบุหรี่ ที่มีการออกแบบบุหรี่ในหลายรูปแบบ เช่น การใส่กลิ่นปรับรส เน้นในเรื่องของการโฆษณา เพื่อที่จะจูงใจให้ผู้หญิงหันมาสูบบุหรี่มากขึ้น รวมถึงมีการผลิตบุหรี่เพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องรู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ โดยเฉพาะบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ หากไม่มีความเข้มแข็งพอ ตกไปเป็นเหยื่อทางการตลาด จนในที่สุดอาจตกเป็นทาสของบุหรี่ ซึ่งจะนำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บ เฉพาะในประเทศไทยพบว่า ผู้เสียชีวิตทุก 10 คน จะมี 1 คนที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมูลนิธิหน่วยงานต่างๆ รณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งจะต้องดำเนินการตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการออกกฎระเบียบเพิ่มเติม เช่น ประกาศกระทรวงฉบับที่ 19 ซึ่งได้กำหนดเขตพื้นที่ที่ห้ามสูบบุหรี่เพิ่มเติมขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ห้ามสูบบุหรี่เด็ดขาด เช่น สนามกีฬา ศาสนาสถาน 2.สูบได้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้นอกตัวอาคาร 3.สูบได้ในอาคาร ซึ่งประเทศไทยอนุญาตให้สูบได้เพียงพื้นที่เดียวคือ สนามบินสุวรรณภูมิ ในส่วนต่างประเทศ ทั้งนี้ ในอนาคตจะต้องห้ามสูบด้วย ขณะนี้ได้ร่วมมือกับองค์การอนามัยลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างส.ส.ส. กับองค์การอนามัยโลก โดยจัดให้เรื่องบุหรี่เป็นอีกเรื่องที่จะร่วมมือกันดำเนินการต่อไป ซึ่งหากร่วมมือรณรงค์อย่างจริงจัง ตัวเลขผู้สูบบุหรี่จะลดลง

Thursday, May 27, 2010

กรมปศุสัตว์สั่งจว.เฝ้าระวังโรคระบาดเข้ม

กำชับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกร ให้คำแนะนำในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และพ่นยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยง...

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้ปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้เกษตรกรแจ้งเครือข่ายเฝ้าระวังโรค และสามารถแจ้งโรคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ทางกรมปศุสัตว์ ยังได้มีการสั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทั่วประเทศให้ช่วยเหลือสนับสนุนแก่เกษตรกร ให้คำแนะนำในการดูแลด้านสุขภาพสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัดและเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์อย่างเข้มงวด.

Department of Livestock Epidemics intensive surveillance order.

Enjoin the Department of Livestock officials across the country. Help farmers. Advice on animal health care. Vaccination. And spray disinfectant In areas at risk ...

Recently completed Prasert said Preecha. Director General of Livestock, said a statement on the Provincial Livestock throughout the country. Animal disease surveillance more rigorous. The report stresses that farmers surveillance network. Disease and can inform quickly and easily prepare for Disease Control also closely the Department of Livestock. Also have to add to enjoin the Department of Livestock officials around the country to support farmers. Advice on animal health care. Vaccinated against diseases. Spray disinfectant in the area at risk of disease outbreaks. Control animal movement across the province and the surveillance of animal diseases strictly

กรมควบคุมโรคประกวดหนังสั้นต้านภัยวัณโรค

กรมควบคุมโรคจัดประกวดหนังสั้นต้านภัยวัณโรค หลังพบคนไทยป่วยปีละกว่า 9 หมื่นราย อัตราความสำเร็จในการรักษาต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนด...

27 พ.ค. นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยสถานการณ์โรควัณโรคของไทย ว่ายังเป็นปัญหา และประเทศไทยติดอันดับที่ 18 ใน 22 ของกลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง โดยองค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ว่าไทยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 110,129 ราย ข้อมูลในปี 2552 ระบุว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 92,087 ราย เป็นวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ 40,000 ราย เสียชีวิตปีละ 12,890 ราย ขณะที่อัตราความสำเร็จในการรักษามีเพียงร้อยละ 83 ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือร้อยละ 85 เล็กน้อย

เนื่องจากไทยมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 8 และอัตราขาดการรักษาร้อยละ 6 ประชาชนทั่วไปรับทราบข้อมูลด้านวัณโรคยังไม่ทั่วถึง รวมถึงการนำเสนอโรควัณโรคสู่สาธารณชนยังคงมีอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง กรมควบคุมโรคจึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย จัดโครงการประกวดหนังสั้น ( Short Film Competition Project 2 ) หัวข้อ “เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ หยุดยั้งภัยวัณโรค” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 5 คน ส่งผลงานหนังสั้นในรูปแบบ DVD ความยาวไม่เกิน 10 นาที มีเนื้อหานำเสนอแง่มุมเชิงบวกเกี่ยวกับผู้ป่วยวัณโรค, สถานการณ์ปัญหา, ความเข้าใจเรื่องวัณโรค, อาการ, การติดต่อ, การรักษา และการป้องกัน

สำหรับการลดความรังเกียจ และการปรับทัศนคติต่อกลุ่มที่เป็นวัณโรค หรือที่มีโอกาสเสี่ยง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรักษ์ไทย โทร 0-2265-6888 ต่อ 52, 54, 33 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและโหลดใบสมัครได้ที่ www.raksthai.org

Department of Disease Control Short Film Competition Against Tuberculosis.

Department of Disease Control, a short film contest Against Tuberculosis. Found after Thai patients per year more than nine thousand in the treatment success rate under the standard World Health Organization ...

27 May, MD. Manit Tantikaram Non Thira. Director General of Disease Control Department. Reveal tuberculosis situation in Thailand. That the problem And Thailand ranked 18th in the 22 countries with serious TB problem. The World Health Organization estimates that the Thai patients were 110,129 more data in 2552 indicate that new patients each year 92,087 cases of pulmonary tuberculosis sputum bacteria 40,000 deaths each year 12,890 more when the success rate of. treatment, only 83 per cent lower than the WHO standard is set at 85 percent small.

Because Thailand has a death rate of up to eight percent rate and lack of treatment six percent of the general public informed tuberculosis is not evenly. Tuberculosis, including presentations to the public are still very limited. Is essential to have a campaign to get people to learn thoroughly. Department of Disease Control, in cooperation with the Raks Thai Foundation. Organized a short film contest (Short Film Competition Project 2) titled "Rapid creation Ruamjai stop TB threat," King's Cup. HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. HRH Royal Kumari. Candidates must be students. College students aged up to 25 years join the team, each no more than five persons submission short films in a DVD no longer than 10 minutes of content, presentation aspects positive about tuberculosis, situations, problems, and. understanding of TB, signs, contact, treatment and prevention.

For reducing hate And attitude adjustment group hectic Or a risk. Interested parties may please contact at Tel: 0-2265-6888 to the Raks Thai Foundation, 52, 54, 33 or find out more and download the application form. www.raksthai.org.

อย.บุกจับน้ำปลาปลอมล็อตใหญ่ มูลค่า 7 ล้าน

ทลายแหล่งผลิตน้ำปลาปลอมกลางเมืองสิงห์บุรี อายัดเครื่องจักรและของกลางมูลค่ากว่า 7 ล้าน ตรวจสอบพบผลิตน้ำปลาปลอมจำหน่ายทั่วภาคกลางแค่ขวดละ 2 บาท ชาวบ้านสุดทนร้องเรียน หลังเคยถูกดำเนินคดีหลายครั้งแต่ไม่เข็ด อย.เตรียมส่งน้ำปลาตรวจ ก่อนลงโทษหนักจำคุกถึง 10 ปี...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 27 พ.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และคณะ ร่วมกับ พล.ต.ต.จตุรงค์ ภุมรินทร์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ผบก.ปคบ.) แถลงข่าวการจับกุมโรงงานผลิตน้ำปลาปลอมในเขตจ.สิงห์บุรี ว่า สืบเนื่องจาก อย.ได้รับการร้องเรียนเรื่องโรงงานผลิตน้ำปลาไม่ได้คุณภาพหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน มีการผลิตและจำหน่ายน้ำปลาปลอมอย่างแพร่หลายในเขตภาคกลาง โดยเป็นแหล่งใหญ่ที่กระจายน้ำปลาไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วย จึงได้แจ้งให้สำนักงานปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ไปดำเนินการสอบสวนจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี

โดยจากการตรวจสอบพบว่า โรงงานผลิตน้ำปลาที่มีการร้องเรียนว่ามีการกระทำผิดคือ โรงงานน้ำปลาบุญเทือง ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ 4 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งโรงงานดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เคยตรวจสอบและเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์แล้วหลายครั้ง พบว่าผลวิเคราะห์ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะค่าไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำปลา ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 30 จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม

รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า หลังตรวจสอบแล้วจึงส่งเรื่องดำเนินคดีหลายข้อหา ทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารปลอม อาหารผิดมาตรฐาน แต่โรงงานดังกล่าวยังไม่เข็ดหลาบ มีการกระทำผิดซ้ำอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ร้องเรียนอีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้รับรายงานว่า โรงงานน้ำปลาดังกล่าวส่งขายน้ำปลาไปยังพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดใกล้เคียงด้วย ราคาขวดละประมาณ 2 บาท ทำให้ไปตีตลาดกับน้ำปลาที่ผลิตได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้อง เสียประโยชน์ทางการค้า ที่สำคัญ ยังหลอกลวงผู้บริโภคให้หลงเชื่อและเข้าใจผิด ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พ.ค.53 เจ้าหน้าที่อย. ร่วมกับตำรวจบก.ปคบ. พร้อมด้วยนพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคของสสจ.สิงห์บุรี นำหมายค้นของศาลจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ค 108/2553 ลงวันที่ 26 พ.ค.53 เข้าตรวจสอบโรงงานน้ำปลาบุญเทือง โดยขณะเข้าตรวจค้น พบคนงานกำลังล้างขวดน้ำปลา 11 คน, เครื่องจักรประมาณ 32 แรงม้า, น้ำปลาสำเร็จรูป, ขวดเปล่าปิดฉลากเพื่อรอบรรจุ, น้ำปลาบรรจุขวดแล้วแต่ยังไม่ปิดฉลาก และวัตถุดิบผงสีขาวไม่ทราบว่าเป็นผงอะไร

โดยโรงงานดังกล่าวจัดว่าเข้าข่ายเป็นโรงงาน เพราะมีการขยายขนาดขึ้นจากเดิมที่ได้รับเลขประจำสถานที่ผลิตอาหาร (สบ.1) ที่ 17-2-00839 แต่ไม่ขออนุญาตผลิตอาหาร จึงได้อายัดเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำปลาที่สงสัยว่าไม่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำปลา ฝา และผงสีขาว ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานและสิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย รวมทั้งเก็บตัวอย่างขวดเปล่าที่ล้างแล้ว รวมทั้งน้ำล้างขวด ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ รวมของกลางที่อายัดทั้งหมดมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท

ด้านนพ.พิพัฒน์ กล่าวว่า จากการจับกุมโรงงานน้ำปลาที่ผลิตน้ำปาปลอมดังกล่าว เตรียมดำเนินคดีผู้ผลิตหลายข้อหา ได้แก่ 1.ผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.สถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์จีเอ็มพี (ตรวจจีเอ็มพี ได้คะแนนเพียง 40%) มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท 3.กรณีส่งสิ่งที่ต้องสงสัยหลังจากตรวจสอบ เช่น น้ำปลา ผงสีขาว และฝา เพื่อตรวจเชื้อจุลินทรีย์และสิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย หากผลวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหาร ขาดหรือเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละสามสิบ อาจเข้าข่ายผลิตอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-100,000 บาท

"ขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการเลือกซื้อน้ำปลาดังกล่าวมาบริโภค เนื่องจากอาจเป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค เพราะเคยมีผลวิเคราะห์มาแล้วว่าไม่ได้มาตรฐาน และเตือนมายังผู้ผลิตรายอื่น อย่าได้กระทำฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบผลิตโดยไม่ได้ขออนุญาต หรือใช้วัตถุดิบในการผลิตไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และนำมาขายในราคาถูก ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม " นพ.พิพัฒน์ กล่าว

อย.ขอความร่วมมือจากผู้บริโภคในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือการพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลอกลวงผู้บริโภคโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง มายังสายด่วน อย. โทร 1556, โทรศัพท์ 0-2590-1556, อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสามารถมาร้องเรียนได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพอย. อาคาร 1 ชั้น 1 ทุกวันและเวลาราชการ หรือร้องเรียนที่ บก.ปคบ. ตู้ปณ. 459 ปณศ. สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 เพื่ออย.และบก.ปคบ. จะได้ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด รวมทั้งลงโทษสถานหนักแก่ผู้กระทำผิดกฎหมายต่อไป

Konjac catch big fish fake plot worth 7 million.

Breaks the city fake fish producers Sing Buri Stop machine and the central value of more than 7 million check was counterfeit production of fish sauce bottles sold throughout Central just 2 baht most people endure complaints. After having been prosecuted several times but not afraid. Do. Preparation submit fish inspection. Before heavy penalty of imprisonment up to 10 years ...

At 08.30 am on 27 May said Jurin icon with Health Minister Dr. Wisit. Pipat more free Secretary-General of the Food and Drug Administration () and of cooperation with Maj. Gen. Chaturong bee ท Commander's suppression of offenses relating to consumer protection (ผบก. Pcb.) announced the arrest of a fake fish sauce factory in Mon. Singburi that due to do. complaint are not fish sauce factory. Quality multiple times since 2550 to the present. Be produced and sold counterfeit fish widely in the central region. It is a major source of fish spread to neighboring provinces with Has informed the Office about the suppression of criminal consumer protection (Bu. Pcb.) Conducted investigations to arrest the offenders prosecuted.

According to the audit found. Manufacturers have complained that the fish have made a mistake. Fish Sauce Thuang merit. Located at 39 / 1 Moo 4, T. A. Buri, Sing Buri Buri, which those facilities. Sing Buri Provincial Health Office. Used to monitor and analyze clinical samples collected several times. Found that the non-standard analysis. Especially for total nitrogen in fish sauce Lower than the standard More than 30 percent are businesses with fake food.

Public Health Minister said that after review, then sent on multiple charges prosecuted. And food production to fake. Food Standards wrong. But those facilities are not afraid scared. Recidivism has continued. And have many complaints. It also has been reported. Fish factories that supply fish to the female traders in the neighboring provinces. Price per bottle makes about U.S. $ 2 to hit the market with fish sauce production standards. Result in entrepreneurs to correct Commercial waste is an important consumer fraud to be naive and mistaken. Cause harm to health.

Last modified on 26 May 53 Do staff. Police with land Pcb. With MD. Paisan Industry Value of Health Dr. Sing Buri Province. And Consumer Protection Division of a SJ. Sing Buri Sing Buri Provincial Court of the search warrant that c 108/2553 dated 26 May 53 to check the fish factory Thuang merit. The time to raid Workers found 11 people are cleaning fish sauce bottle, approximately 32 horsepower machine, fish feeds, empty bottles waiting to be packed off label, he does not fish sauce bottle label. Raw powder and white powder not know what

By those facilities are considered connected plant It has expanded from the existing location ID received food (Sb. a) the applicant 17-2-00839 without food. Has attached equipment associated with the production of fish sauce ว่าไม่ได้ doubt standard. Cover with sauce, and sampled the white powder sent to analytical quality and harmful impurities. Including sampling and washing of empty bottles. And clear water bottle. Sent for microbial analysis. Stop all the middle and worth seven million baht

The MD. Pipat said the arrest of a fish factory that produced counterfeit spa water. Many manufacturers provide litigation alleging 1. Food without permission. With imprisonment not exceeding three years or a fine not exceeding three thousand baht, or both. 2. Place of production rules fail P. GM. (Check G MP. The rate is about 40%) had a fine not exceeding one thousand three. Cases to submit questions after the audit, such as fish sauce and cover with white powder to determine microbial contamination and harmful. If the analysis does not comply with standard A fine not exceeding 50,000 baht, and if the analysis is a nutritional component. Lack of standards and exceed thirty percent. Food Network might fake. With imprisonment from 6 months to 10 years and a fine of. 5000-100000 Baht

"Let the consumer caution when buying such fish consumption. As they may be dangerous or unsafe for consumption. On her analysis of the results and ว่าไม่ได้ standard And warning to other manufacturers. Did not violate any law. Whether it is produced illegally without permits. Or the raw material is not quality. And are sold cheaper. No responsibility, MD. Pipat said.

Do. Ask a favor to inform consumers about the whereabouts of illegal health products. Or see deceptive advertising consumer health products boast real properties over to the hotline do. Tel 1556, Tel: 0-2590-1556, Email PO Box 1556@fda.moph.go.th at Post Office, 1556. Ministry of Health. Nonthaburi 11004, or the complaint can be self-monitoring center to receive complaints and health products do. Building a first class every day and working hours. Or complaints that land Pcb. PO Box. 459 Pns. Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400, to do. And land Pcb. Will be monitored and strict surveillance. And places heavy penalties for the offense next

Wednesday, May 26, 2010

ให้เด็กเรียนเรื่องปรองดองในห้องเรียนลดแตกแยก

สพฐ.เตรียมนำเรื่อง “ปรองดอง“ ใส่ไว้ในชั้นเรียน ฝึกให้เด็กไทยรู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น สร้างสันติ ลดความแตกแยก เสนอตั้งกรรมการระดับกระทรวง กำหนดจุดเน้นการจัดการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นผนวกเรื่องสำนึกหน้าที่พลเมืองเป็นจุดเน้นทุกระดับชั้น

(25พ.ค.) ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า สพฐ. ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ สพฐ.เตรียมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงเรียกชื่อ คณะกรรมเพิ่มคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนาครู ทั้งนี้ เมื่อนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. ลงนามแต่งตั้งกรรมการแล้ว จะมีการจัดประชุมโต๊ะกลมวันที่ 10 มิ.ย.เพื่อระดมสมองทำกรอบการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผล

เลขาธิการกพฐ. กล่าวอีกว่า การพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้คงไม่มีการปรับรื้อหลักสูตรอีกเพราะ สพฐ.เพิ่งดำเนินการปรับหลักสูตรและประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในปีนี้ แต่จะทำจุดเน้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละช่วงชั้น ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนมีเอกภาพสอดคล้องกันมากขึ้น และสามารถพัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ และจะต้องมีการเชื่อมโยงหลักสูตรและการวัดผลด้วย ตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือนมิ.ย.นี้ คณะกรรมการชุดนี้จะคลอดแผนพัฒนาหลักสูตรที่ชัดเจนออกมา ซึ่งแผนดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาครู พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำจุดเน้นในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นออกมาเป็นตุ๊กตาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมโต๊ะกลมวันที่ 10 มิ.ย.โดยช่วงชั้นที่ 1.จะเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ช่วงชั้นที่ 2 เน้นอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง เพิ่มทักษะการคิด และทักษะชีวิต การรู้จักพึ่งตนเอง ช่วงชั้นที่ 3 เน้นให้มีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสงหาความรู้ ทักษะทางไอซีที ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และช่วงชั้นที่ 4 เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง มีทักษะชีวิตที่ดี การพัฒนาทักษะทางไอซีที รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า จุดเน้นการจัดการศึกษาแต่ละระดับชั้น ควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายหรือลักษณะพึงประสงค์ที่ต้องการให้เด็กเป็น ซึ่งในปัจจุบันเรื่องความปรองดองมีความสำคัญมาก และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะสอนให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติ เพราะฉะนั้น สพฐ.จึงเตรียมเสนอให้การจัดการศึกษาทุกระดับชั้นมีจุดเน้นในการสร้างให้เด็กรู้จักสำนึกในหน้าที่พลเมืองที่ดี โดยแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ การปรองดอง สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาธิปไตย แต่ละระดับชั้นสามารถจัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เหมาะสมกับวันของเด็กได้ โดยเฉพาะเรื่องการฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารและการคิดวิเคราะห์

Children to learn about harmony in the lower division classes.
Composite. Prepared on the "union" put it in the classroom. Training for Thai children about living with other peace proposal reduce the division director level ministry The focus of education in each class combination on the national consciousness functions as the focus at all levels.

(25 May), Dr. Pat Chin Bhumirat Secretary General of Basic Education (กพฐ.) said after meeting Executive Commission on Basic Education (สพฐ.) the Composite. Was. assigned to host the main driver of reform in curriculum and instruction, measurement and evaluation. Within a week. Composite. Preparation Committee level, the Ministry of proposed names. Enhancement Committee learners educational reform policy two decades of representatives from relevant agencies on the committee, such as Commission on Higher Education (CHE) Secretariat of Education (National Education Commission) Bureau official test. National Education (Sds.) Office of Standards and Quality Assessment (Soms.) Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST.) as well as institutions responsible for production and development of the teacher when Mr. Chinnavorn. ณ์ Boonyakiat Rnamy.sh. appoint and signed. Roundtables will be organized on 10 June to brainstorm a framework for curriculum development and evaluation.

Secretary ¡¾ °. Said that the development of this program will not again because Reengineering Program. Composite. Just continuing its program and announced the core curriculum of the Basic Education Act 2551 this year but will focus on the curriculum of each class period. This will make the teaching of each school with a more uniform consistency. And can improve learners need to target. And must be linked with the curriculum and evaluation. Target, in June. Â. This This committee will develop curriculum delivery plans to clear out. This plan will lead to the development of the system whether it is teacher development. Development of educational supervision. Guidance and education.
Deputy Secretary General Dr. Chaiyapruek Seri Rak กพฐ. Said that Academic Affairs and Educational Standards. Has established a focus on education at all levels come out to present a doll to a round table meeting on 10 June by the floor. 1. To focus on child literacy calculator to focus on the second floor reading fluently fluently written Calculator thinking skills more fluently. And life skills. Knowing the self focus on the third floor of life skills. Analytical thinking skills. Knowledge of lighting. ICT skills and English language foreign to prepare to step into the ASEAN Community. And Level 4 focus on advanced analytical thinking processes. The skills of life. Development of ICT skills. About self-knowledge. Preparation for further study in higher education or career preparation.

Deputy Secretary กพฐ. Said that the focus of each educational level. Should be consistent with the goals or desired characteristics to the child. The current on harmony is very important. And the urgent need to teach children to learn to live with others in society was so peaceful Composite. Are prepared to offer education at all levels with a focus on creating awareness about children in the page. good citizenship. Divided into three themes: the harmonious monarchy. And democracy. Each class is organized or learning about it the right of children to date. Especially about training children to work with others. Communication and analytical thinking.

สพฐ.ให้รางวัลSAPAสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์เรียนดี

สพฐ.ให้รางวัล SAPA แก่สถานศึกษาที่โดดเด่นในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน หวังให้เป็นขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษา พร้อมสร้างแรงจูงใจให้มีผลเชื่อมโยงถึงการขึ้นเงินเดือน-ประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

(25พ.ค.) ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงแนวคิดการให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก หรือใช่ชื่อเรียกว่า Student Achievement Progress Award ( SAPA ) โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทได้แก่ 1.รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแล้ว 2.รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในระดับกลาง หรือต่ำกว่ามาตรฐาน โดยการประเมินจะพิจารณาจากความก้างหน้าของคตวามสำเร็จใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ คุณลักษณะ และทักษะกระบวนการ

เลขาธิการกพฐ.กล่าวอีกว่า รายละเอียดของการประเมินนั้น ให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ของ สพฐ.ไปศึกษาอยู่และทำรายละเอียดมาเสนอ ว่าจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาเข้าร่วมลักษณะใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ในการประเมินนั้นจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นผลประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันทดสอบลทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

“ เป้าหมายของการสร้างรางวัล SAPA ขึ้นมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครูและสถานศึกษา และเผยแพร่ผลงานของครูและสถานศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน อย่างไรก็ตาม จะมีแรงจูงใจในรูปอื่น ๆ ด้วย โดยรางวัลนี้จะมีผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหาร ครูมในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล และอาจเชื่อมโยงไปสู่การประเมินเลื่อนวิทยาฐานะ โดย สพฐ.อาจขอให้ ก.ค.ศ.นำรางวัลนี้มาเป็นผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะด้วย “ ดร.ชินภัทร กล่าว

Composite. SAPA reward educational achievement learn best.

Ministry of Education. SAPA to reward outstanding schools to increase academic achievement for students. Look forward to the school morale. With motivation to be linked to the increase in salaries - Evaluation Move academic standing.

(25 May), Dr. Pat Chin Bhumirat Secretary General of Basic Education (กพฐ.) announced that it has met with Executive Director, Office of Basic Education (สพฐ.) to the concept. reward schools with outstanding progress in increasing academic achievement of children. Or it called Student Achievement Progress Award (SAPA) The award is divided into two types: 1. Awards for schools that are already developed to excellence. 2. Award for education in the middle. Or substandard The assessments are based on the avant-garde of Khot sparkling success in the following three features of knowledge and process skills.

Secretary ¡¾ °. Said more that Details of the evaluation. The Bureau of Educational Testing Composite. To study the details and make the offer. That determines the criteria for the selection and motivation to school to join nature does, however, to evaluate it must link the data from agencies within the various relevant as the assessment by the Office of Standards and Quality Assessment (. Soms.) Institute of the National Educational Testing ล (Sds.) Bureau of Educational Testing Basic etc.

"The goal of creating more prizes SAPA to create morale and teacher education. And publish the work of teachers and schools whose role in the development of education. And development of students, however, has other motives in the prize will affect the rising salaries of executives. New teachers in the school award. And may be linked to an assessment by moving Wittaya as Composite. U.c.s. may be asked to award a work of determining academic standing with the move, "said Dr. Pat Chin says.

"ตลาดนัดข้าวเปลือก" เพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคมนี้...

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรได้จำหน่ายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม โดย นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายใน จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการค้าภายในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สหกรณ์การเกษตร สำนักงานชั่ง ตวง วัด ตำรวจ เกษตรจังหวัด ธกส. โดยมีโรงสีสองแห่งร่วมรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรขายข้าวเปลือกในราคายุติธรรม โดยเกษตรกรจะได้รับเงินสดทันทีที่ขายข้าวเปลือก

สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ความชื้นร้อยละ15 ตันละ7,900 บาท เกี่ยวสด ตันละ6,300 บาท ข้าวปทุมธานี ความชื้น 15% ตันละ9,250 สดตันละ7,400 บาท ข้าวเหนียวความชื้น15% ตันละ11,650 บาท สดตันละ9,300 บาท จ.เชียงใหม่มีผลผลิตข้าวประมาณ 120,000 ตัน เป็นข้าวเหนียว 90,000 ตันหรือประมาณร้อยละ70 และข้าวจ้าวประมาณ 30,000 ตัน หรือประมาณร้อยละ30 ของผลผลิตทั้งหมด โดยกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือก จะจัดอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2553 ณ ท่าข้าวพรพานิชย์ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด

The Department of paddy, "added marketing channel for farmers.
Trade Office in Chiang Mai. Weekend Activities Rice Chiang Mai. From now until May 27th this ...

Trade Office in Chiang Mai. Weekend Activities Rice Chiang Mai. From now until May 27 is at the Rice Mill Rd Commerce Porn plus accrued A. San Kamphaeng Chiang Mai to increase marketing channels for farmers to sell paddy rice in fair price by  Da Nang New Anan thousand trade in Chiang Mai. Weekend activities, said Rice was. To invite representatives of relevant agencies and trade within the province. Commerce City. Agriculture Weights and Measures Office, Provincial Agriculture ธกส police. The two mills with the purchase paddy directly from farmers. To add the option to buy paddy farmers in fair price. The farmers will receive cash immediately selling paddy

Rice prices for you 5% humidity 15 percent live on U.S. $ 7,900 per ton at 6,300 U.S. tons of rice, Pathumthani humidity 15% at 9,250 tons per 7,400 tons of fresh sticky humidity 15% U.S. $ 11,650 U.S. tons per 9,300 baht per ton fresh Chiang Mai have approximately 120,000 tons of rice to 90,000 tons of rice, or approximately 70 percent. Zhao and Rice about 30,000 tons or approximately 30 percent. The total yield. The market activity paddy To readjust During 1-3 June 2553, at Rice Porn Panit Pa Pong, A. Doi Saket.

ถกบอร์ดคุรุสภานัดพิเศษพิจารณา "ตั๋วครู"

ที่ประชุมมีมติประชุมบอร์ดคุรุสภานัดพิเศษ 31 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้...

นายองค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้หารือถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2553 ใน 69 เขตพื้นที่การศึกษา และได้ประกาศผลการสอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ที่สอบได้มีทั้งกลุ่มผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กลุ่มผู้มีใบรับรองสิทธิ และกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีใบใดๆ เลย โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต่างๆ ได้สอบถามมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า จะแก้ปัญหาให้แก่ผู้ที่สอบได้ในกลุ่มที่ยังไม่มีใบอนุญาตฯอย่างไร ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดประชุมบอร์ดคุรุสภานัดพิเศษในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้

เลขาธิการคุรุสภากล่าวอีกว่า ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ทาง สพท.ทั้ง 69 เขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบบรรจุจะต้องจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ทั้งหมดมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 28 พ.ค.นี้ เพื่อนำชื่อผู้ที่สอบได้มาตรวจสอบว่าได้มาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ และจะได้ออกใบอนุญาตฯให้ภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรจุได้เลย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมบอร์ดคุรุสภาปกติของเดือน พ.ค.นี้ ได้มีการอนุมัติออกใบอนุญาตฯไปแล้ว 7,000 กว่าราย แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าบุคคลในกลุ่มนี้เป็นผู้สอบได้กี่ราย ทั้งนี้ หากบอร์ดคุรุสภานัดพิเศษได้อนุมัติใบอนุญาตฯให้แก่ผู้ใด ก็จะมีการนำชื่อขึ้นเว็บไซต์ของคุรุสภาว่าได้อนุมัติให้ใบอนุญาตฯแล้ว ซึ่งทาง สพท. และผู้สอบได้สามารถเข้ามาตรวจสอบรายชื่อได้ หรือมารอรับใบอนุญาตฯตัวจริงได้ทันที ส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ระบุว่าบุคคลที่สอบแข่งขันได้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมาแสดงในวันรายงานตัว หากไม่สามารถแสดงใบอนุญาตฯได้ ต้องถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีทันทีนั้น เรื่องนี้ไม่น่าจะนำมาเป็นเงื่อนไข โดยส่วนตัวเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจของ ผอ.สพท.ที่จะใช้ วิจารณญาณในการพิจารณา และตนทราบมาว่า ก.ค.ศ.มีแนวโน้มที่จะออกกฎว่าตั้งแต่เดือน ต.ค.2553 เป็นต้นไป จะต้องใช้ใบอนุญาตฯตัวจริงสมัคร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องในภายหลัง

Discuss a special board meeting Council considered "the teacher".

The meeting agreed a special Board meeting, May 31 Council meeting to consider issuance of teacher candidates for the account ...

Mr. Amon organization Sirinan Council Secretariat. Disclosure of the Council Committee that The meeting also discussed the case of the Office of Basic Education (สพฐ.) opened the package and test the Government to appoint people to teachers and educational personnel. Teacher Assistant Position No. 1 / 2553 in 69 areas of study. And announced the exam. It appears that both candidates have a group of licensed professional Teachers. Groups have the right certificate. And those who do not have any kind of leaf area by the Office of Education (Spod.) asked various Council Secretariat to that Will solve the problem for candidates in the group's licenses do not. The meeting considered and approved the Board Meeting Special Council Meeting on May 31 to consider the licensing of teacher candidates for the account.

Council Secretary-General said. To correct the problem that way สพท. The 69's the area on the test packaging must provide a list of all candidates to the Secretariat of the Council on 28 May to lead a people. The test was to determine the professional standards or not. And it has to be licensed within 31 days of May to the use of packaging, however, it was the regular Board meeting of May Council has approved a license has to. and more than 7,000, but are not sure that people in this group are many more candidates to the Council meeting if the board has approved a special permit has to anyone. It will bring up a Web site that the Council has already approved the licensing of สพท. And who can be sure to check the list. Or to wait for the actual license has now. The case of Commission officials, teachers and educational personnel (U.c.s.) states that individuals must have an examination to license professional teachers to show in the report. If no permit has to show. Must be immediately cancel the account that This should not be a condition Personally see that this is the power of สพท director. To be used. Critical to consider And his mind to that U.c.s. tend to rule out that since October 2553 as to require the license's original application. To avoid litigation problems in the future.

สพฐ.ยันจัดส่งแบบเรียนฟรี 31 พ.ค.

สพฐ.ยัน แบบเรียนทุกกลุ่มสาระจัดพิมพ์เสร็จแล้ว 31 พ.ค. จัดส่งได้ทั้งหมด ส่วนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เสนอตั้งคณะกรรมการเพิ่มคุณภาพผู้เรียน และประชุมโต๊ะกลม 10 มิ.ย.นี้...

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ได้หารือการเตรียมความพร้อมในช่วงเปิดภาคเรียน ทั้งในเรื่องของโครงการเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของหนังสือและแบบเรียน ซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ว่า ภาพรวมของโรงเรียนที่ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและแบบเรียนซึ่งอยู่ระหว่างการจัดส่งการส่งมอบหนังสือและที่ส่งมอบไปแล้ว มี 21,101 โรง จากโรงเรียนทั้งหมดกว่า 30,000 โรง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 ได้มอบให้ สพท.ไปตรวจสอบดูว่าการจัดซื้อหนังสือและแบบเรียนอยู่ในขั้นตอนใด โดยให้รายงานมาทุกวันจันทร์เพื่อให้นักเรียนได้มีหนังสือทันใช้ ซึ่งจากการประสานกับองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้รับการยืนยันว่าขณะนี้แบบเรียนทุกกลุ่มสาระจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ 31 พ.ค.น่าจะจัดส่งได้ทั้งหมด

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ศึกษาธิการ ที่มอบให้ สพฐ.เป็นหลักในการเพิ่มคุณภาพผู้เรียน โดยการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งจะมีการเสนอตั้งคณะกรรมการเพิ่มคุณภาพผู้เรียนและประชุมโต๊ะกลมในวันที่ 10 มิ.ย.นี้

Ministry of Education confirm that all textbooks Free Shipping on May 31

Ministry of Education. Lean textbook publishing all subjects completed the entire 31-May delivery. The core curriculum for basic education Act 2551 the Commission proposed increasing the quality of learning. And roundtable June 10 this ...

Dr. Pat Chin Bhumirat Secretary General of Basic Education (กพฐ.) disclosed after meeting Executive Commission on Basic Education (สพฐ.) that the discussions during the preparatory school begins In terms of learning good project for free school 15 years with quality. Particularly of books and textbooks. Which has been reported by the Office of Education Area (Spod.) that the overall operation of the school purchasing books and textbooks, which is in the shipping and delivery of books and has delivered 21,101 plants from School over 30,000 plants and the remaining 20 percent was given to สพท. to verify that the purchase of books and learning in the process which To report every Monday for students to have the book Tan. The coordination of the Business Organization of Welfare Office of teachers and educational personnel (c a desktop.) Confirmed that the online textbook publishing all subjects completed no later than May 31's. will deliver all

Secretary กพฐ. Said that the meeting also considered the implementation of policy Education Minister provided Composite. As a basis for increasing the quality of learning. Powered by the core curriculum of basic education in 2551 BC that the Commission has proposed increasing the quality and student roundtable on 10 June this

ปลุกจิตสำนึกผู้ประกอบการ เร่งยกระดับมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

เพื่อลดต้นทุน รวมทั้งแก้ปัญหาหน้าดินเสื่อม หน่วยงานต่างร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และเอกชนอีกหลายรายได้หันเหทิศทางการค้าโดยมุ่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วขายผ่าน ทาง "สหกรณ์การเกษตร"...

ที่ผ่านมาวิถีการทำเกษตรในบ้านเรานิยมใช้ "ปุ๋ยเคมี" ปรับปรุงบำรุงดินและเพิ่มผลผลิต พอนานวัน นอกจากเกษตรกรต้องใช้จำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ยังทำให้ หน้าดินแข็งเสื่อมสภาพ เพื่อลดต้นทุน รวมทั้งแก้ปัญหาหน้าดินเสื่อม หน่วยงานต่างร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และเอกชนอีกหลายรายได้หันเหทิศทางการค้าโดยมุ่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วขายผ่านทาง "สหกรณ์การเกษตร"

แต่เมื่อ "กรมส่งเสริมสหกรณ์" ที่นำโดย นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมฯพร้อมคณะ ออกสุ่มตรวจคุณภาพทั้ง 76 จังหวัด กลับพบว่าปุ๋ยอินทรีย์-เคมีที่วางจำหน่ายมีเพียงจำนวนน้อยนิดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

นายฉกรรจ์ บอกให้ฟังว่า...เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 ที่เห็นชอบในแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยกรมวิชาการเกษตร ได้จัด "โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ในสถาบันเกษตรกร" ขึ้น

โดยทั่วประเทศมีสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ 240 แห่ง หลัง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สุ่ม เก็บตัวอย่างปุ๋ยที่วางจำหน่ายสหกรณ์ดังกล่าว หลังส่งไปที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางฯวิเคราะห์ ตรวจสอบฯ พบว่า สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ 164 แห่ง จำหน่ายปุ๋ยไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจากจำนวน 555 ตัวอย่าง พบว่าปุ๋ยเคมี 462 ตัวอย่าง ได้มาตรฐาน 199 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 43 ไม่ได้มาตรฐาน 263 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 57 และจำนวนตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ 93 ตัวอย่าง ได้มาตรฐาน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8 ไม่ได้มาตรฐาน 86 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 92 เท่านั้น

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้แนะนำให้สหกรณ์ คืนปุ๋ยให้กับผู้ค้า แล้วชี้แจงมาตรการต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมาและแพร่ ว่า หากสหกรณ์ใดจะรับปุ๋ยจากเอกชนมาขาย ใน การรับสินค้าทุกลอตต้องมีหนังสือรับรองจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

...พร้อมทั้งเรียกผู้ประกอบการร่วมตกลงทำความเข้าใจร่วมกันและได้ข้อสรุปว่า การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเฉพาะลอตนั้นๆ หากบริษัทที่จำหน่ายปุ๋ยให้สหกรณ์มีข้อสงสัยสามารถส่งตัวอย่างตรวจได้ทั้ง 3 แห่ง โดยบริษัทเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย การที่กรมวิเคราะห์ค่าบางตัว เพราะต้องการดูมาตรฐานปุ๋ยไม่ได้ดูเรื่องปุ๋ยปลอมหรือไม่ วิธี การสุ่มตัวอย่างต้องกลับไปหารือกับกรมวิชาการเกษตร ว่าทำอย่างไรให้เป็นสากลและสามารถตรวจสอบได้

เมื่อผลการวิเคราะห์ปุ๋ยออกมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะแจ้งไปยังสหกรณ์ทั้งที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน ว่าสูตรใดเป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความสบายใจทุกฝ่าย และวิธีการมาตรฐานการสุ่มต้องถูกหลักการรวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งนี้ หากการเก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพรอบ 2 พบว่ายังมีปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐานและเป็นของบริษัทเดิม จะดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทผู้ขายปุ๋ยทันที


ส่วนที่เป็นของรายใหม่จะแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการทราบ แล้วเปิดโอกาสให้ปรับปรุงจึงตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง นอกจากนี้ถ้าตรวจพบว่าสหกรณ์ฯใดยังซื้อปุ๋ยไม่ได้มาตรฐานจากบริษัทเดิม ถือว่าส่อเจตนาทุจริตนอกจากเป็นการสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกยังส่งผลต่อประเทศชาติ กรมจะดำเนินการตามกฎหมาย มาตรา 21 ภายใต้ พ.ร.บ.สหกรณ์ทันที

จากตัวเลขดังกล่าวหากผู้ผลิตรายใดยังไม่ปรับเปลี่ยนให้คุณภาพได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ที่วางไว้ คาดว่าในเร็ววันปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศคงกลับมาผงาดในวงการเกษตรบ้านเราได้อีกครั้ง

ในวันนี้หากผู้ประกอบการยังไม่เร่งปรับปรุงมาตรฐาน ไม่เพียงแค่เสียความเชื่อมั่นจากเกษตรกรบ้านเรา แต่แนวโน้มประเทศไทยอาจเสียเงินสั่งนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศอีกครั้งที่แต่ละปี มูลค่ามหาศาล.

The sense of alarm. Speed raise the organic fertilizer.

To reduce costs. And soil deterioration problems. Agencies are encouraged to join the campaign to modify the organic fertilizer. And several other private revenues are used to divert the direction of commercial organic fertilizer production and sales through the "Agriculture" ...

Past ways of agriculture in our popular "fertilizer" and improve soil productivity on long enough farmers also need to increase the number of the hard soil degradation. To reduce costs. And soil deterioration problems. Agencies are encouraged to join the campaign to modify the organic fertilizer. And several other private revenues are used to divert the direction of commercial organic fertilizer production and sales via "Agriculture".

But when the "Cooperative Promotion Department, led by Mr Wong dangerously light treatment with the Director-General of the Department. Check out random quality to all 76 provinces found that organic fertilizer - chemicals released only a small number of the benchmark.

Said badly ... tell that to solve the strategic plan. And action plans developed by the National Organic Cabinet Resolution on January 22, 2551 to approve the plan. Strategic Development of National Organic Agriculture Act 2551 to 2554 and an action plan of the National Organic Agricultural Development. Cooperative Promotion Department with the Department of Agriculture organized a project "to promote the use of fertilizer quality. Agricultural institutions, up

Nationally, the cooperative After joining 240 of agricultural research and development. Department of Agriculture sampled release fertilizer such cooperatives. Sent back to the company. Central Laboratory's analytical review has found that the cooperatives participating in Project 164 of the available fertilizers are not standards that out of 555 samples showed that chemical fertilizer, 462 sample standard 199 samples per cent 43 non-standard 263 samples represent. 57 percent and 93 samples of organic fertilizer sample standard seven samples representing 8 percent non-standard 86 samples only 92 percent.

To solve this problem has suggested cooperative Fertilizer returned to the vendor. And clarify measures in the area of Chiang Rai, Phrae, Phitsanulok, Nakhon Ratchasima and that if the fertilizer from the cooperative or private sale of the All Slots must have a certificate from the lab of the agencies involved are the Department of Agriculture. Land Development Department and Central Laboratory (Thailand) Limited.

... And to run the joint agreement of understanding with each other and have concluded that The registration of fertilizers that only Slots. If fertilizer companies selling to cooperatives have questions can send samples to all three of the company is free. The Department analyzes certain value. To view the standards as fertilizer does not look fake or no fertilizer on sampling methods have to return to discussions with the Department of Agriculture On how to be a universal and verifiable.

Once out of the fertilizer analysis. Cooperatives Promotion Department Will report to both cooperative and non-standard standard. Any formula that is how To ensure all parties peace of mind. And standard sampling methods, principles and tools must be used. To be fair, if the sampling quality of the analysis showed that the second round of fertilizer that is not standardized and the same company. Will take legal action with the seller instantly fertilizer.


The new section will be to alert the operator in mind. And the opportunity to improve, so check again. Also, if detected that cooperatives do not have to buy fertilizer from the same standard. Indicate fraudulent intent is also deemed damaging to the members of the affected country. Department will pursue legal action under Section 21 Cooperative Act immediately.

From these figures, if manufacturers do not change the quality standard meets design specifications. Expected soon fertilizer from abroad would return home, we emerged in the agricultural band again.

Today, if operators are not accelerate improving standards. Not only lose the confidence of our farm house. Thailand may lose money, but likely add to import fertilizer from abroad again each year. Tremendous value.

Tuesday, May 25, 2010

ศธ.คุมเข้มสกัดเหตุฉุกเฉินรับเปิดเทอม

รมว.ศึกษาธิการ กำชับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวง ให้ติดตามดูแล ป้องกันเหตุไม่ปกติและฉุกเฉิน ขณะกิจกรรมน้องใหม่เน้นสร้างปรองดอง เดินหน้าหลักสูตรแกนกลาง...

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่า ที่ประชุมได้หารือถึงความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2553 เนื่องจากปีนี้มีทั้งสถานการณ์ที่ไม่ปกติและฉุกเฉิน โดยได้กำชับให้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักติดตามและดูแลเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลง และไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนดังนี้ ติดตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยให้รายงานผลให้ตนทราบเป็นระยะพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในเดือน มิ.ย. รวมทั้งเรื่องการสละสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ และอุปกรณ์การเรียน เพื่อนำเงินส่วนดังกล่าวไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ส่วนหนังสือเรียนมีการจัดซื้อจัดจ้างไปกว่า 90% และจัดส่งถึงสถานศึกษาแล้วเสร็จวันที่ 25 พ.ค.นี้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้กำชับให้ดูแลปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยให้เน้นย้ำการสร้างความปรองดอง รู้รักสามัคคี และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งกำชับให้ดูแลเรื่องความประพฤติของครู โดยเฉพาะข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีการลงโทษนักเรียนที่ต้องดำเนินการตามระเบียบของ ศธ. เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฟ้องร้องภายหลัง นอกจากนี้ ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้หลักสูตรใหม่ในชั้น ป.1, ป.4, ม.1 และ ม.4 ในทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดทำสื่อตัวอย่างการจัดการเรียน การสอน การวัด และ การประเมินผล ซึ่งจะมีการสร้างความตระหนักว่าหลักสูตรคือเป้าหมายหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.

Convoy emergency extraction intensity for open terms.

Minister of Education. Enjoin the executive organization of the Ministry. To monitor. Why not normal and emergency protection. While novice focuses on union activity. Continuing core curriculum ...

Mr Chinnavorn ณ์ Boonyakiat Minister of Education. Announced after the executive meeting of Ministry of Education, the organization. The meeting also discussed the readiness to launch the first semester of academic year 2553 because this is not the normal and emergency situations. To enjoin the Executive by the five major organizations monitor and care for fewer problems and can not affect a student following. Track project for free school students 15 years with good quality. By the report that they know from time to time with the summary results of operations in June and about a waiver to receive subsidies for uniforms. And supplies. To bring the money to help these schools lack The book is the procurement and delivery of more than 90% of the school was completed on 25 May this

Minister of Education said the meeting also enjoin the care of contentious issues, including student activities for novice of various institutions. To highlight and create harmony. Know love harmony. Activities and helpful to student and enjoin the practice regarding the conduct of teachers. Particularly concerned about the penalty if the student must follow the rules of ศธ. To avoid problems later prosecution also acknowledged progress driven core curriculum of basic education Wed Fri. 0.2551 to be one mechanism to drive the educational reform in two decades. This year is the first year that a new course in the Grad Class 1, P. 4, m 1 and m 4 in all schools across the country. The Commission on Basic Education (สพฐ.) to prepare materials for teaching examples of measurement and evaluation, which will raise awareness of the program's main goal is to improve the quality of education.

แกมบูเซีย..ปลาจอมตะกละ เลี้ยงสวยงามช่วยกำจัดไข่ยุง

เนื่องจากปลาชนิดนี้มีศักยภาพสูงในการกินลูกน้ำยุง ทำให้ถูกนำไปปล่อยในเขตอบอุ่น และเขตร้อน ด้วยลักษณะคล้ายปลาหางนกยูง เกิดปุ๊ปกินยุงปั๊บและยังกินจุมาก โดยกินได้มากกว่าหลายร้อยตัวต่อวัน...

ช่วงนี้ย่างเข้าฤดูฝน...บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังทำให้เกิดการเน่าเสีย และกลายเป็นแหล่งเพาะไข่ยุงมากมาย ที่น่ากลัวที่สุดก็คือ...ยุงลาย...เพราะมัน นำมาซึ่งไข้เลือดออกที่คร่าชีวิตมนุษย์

ผศ.ดร.บัญชา ทองมี และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ใช้ "ชีววิธี" (Biocontrol) ในการกำจัดไข่ยุงป้องกันโรค ไข้เลือดออก โดยแนะนำให้เลี้ยง "ปลาแกมบูเซีย" ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ปลากินยุง" ปลาชนิดนี้นอกจาก จะเป็นปลาสวยงามแล้ว ยังช่วยทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดไข่ยุง ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแบบประหยัดต้นทุนได้อีกด้วย

หลายชีวิต ขอนำเสนอประวัติชีวิตของ...ปลา แกมบูเซีย... Gambusia affinis เป็นปลาพื้นเมืองของ ทวีปอเมริกาเหนือ โดยมี ต้นกำเนิดอยู่ที่รัฐเท็กซัส เนื่องจากปลาชนิดนี้มีศักยภาพสูงในการกินลูก น้ำยุง จึงถูกนำไปแพร่พันธุ์ ในรัฐอื่นๆของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งในประเทศต่างๆ ทั้งที่ อยู่ในเขตอบอุ่นและเขตร้อน ซึ่งก็ปรากฏว่าปลาแกมบูเซียสามารถปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่ของมันได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของมันจะมีรูปร่างคล้าย "ปลาหางนกยูง" ของบ้านเรา แต่มีขนาดใหญ่กว่า รวมทั้งมีสีสันที่สวยกว่า อีกด้วย สำหรับ ปากจะแหลมกว่า และ ปลายปากจะเชิดขึ้นด้านบน ที่ตามีเส้นสีเข้มพาดในแนวดิ่งผ่านรูม่านตาลงมาถึงใต้ตา มีครีบหลัง (dorsal fin) ลำตัวกลมมีโครง 7 ซี่ (ray), ครีบก้น (anal fin), ครีบท้อง (pelvic fin) มีโครง 6 ซี่ ที่เส้นข้างลำตัวมีเกล็ด 27-30 อัน
...ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ เมื่อโตเต็มที่อาจจะมี ขนาดยาวได้ถึง 3 นิ้ว ในขณะที่ปลา ตัวผู้มีขนาดยาวเพียง 1.5 นิ้ว ทั้ง ปลาตัวเมียและตัวผู้มีจุดสีเข้ม ซึ่งมักเห็นได้ชัดเจนเมื่อปลายังเล็ก ต่อเมื่อปลาโตขึ้นจุดดังกล่าวมักจางลง หากดูด้านข้างของปลาตัวเมียในที่สว่างจ้าจะเห็นสีเหลือบๆของสีเขียว สีฟ้า หรือสีเหลือง

โดยปกติปลาแกมบูเซีย มีชีวิตไม่เกิน 12 เดือน แต่บางตัวก็ อาจอยู่ได้ถึง 15 เดือน เมื่อเกิดใหม่ๆ ลูกปลามีขนาดยาวประมาณ 7-10 มิลลิเมตร และ สามารถกินลูกน้ำได้ทันที เปรียบได้ดังคำที่ว่า...เกิดปุ๊บก็กินปั๊บเลยทีเดียว...อีกทั้งยังเป็นปลาที่ กินอาหารจุมาก อาจกิน ลูกน้ำยุงได้หลายร้อยตัวต่อวัน พฤติกรรมนี้เองจึงชื่อว่า "ปลากินยุง" หรือ...จอมตะกละ...!!

นอกจากลูกน้ำยุงแล้ว ปลาแกมบูเซียยังกินแพลงก์ตอน (พืชและสัตว์ขนาดเล็กมากๆ), ตะไคร่น้ำ, ไดอะตอม (พืชเซลล์เดียว), ตัวอ่อนแมลงต่างๆ ส่วนแหล่งเพาะพันธุ์ สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งใน น้ำสะอาด และ น้ำสกปรก ในธรรมชาติจะพบได้ทั่วไปตาม ลำห้วย หนองน้ำ สระน้ำ และ อ่าง เก็บน้ำ

ผศ.ดร.บัญชา ทองมี บอกอีกว่า...ปลาชนิดนี้หลายคนอาจไม่รู้ว่าสามารถนำมาประกอบอาหารเป็นประเภทปลาทอดกรอบได้ แต่เนื่องจากมีสีสันที่สวยงาม รวมทั้งขนาดลำตัวที่ไม่ใหญ่มากนัก ผู้บริโภคจึงไม่นิยมนำมารับประทาน และปลาเหล่านี้จะออกรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

...ขณะนี้ทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้...มุ่งขยายผลให้ หลายๆหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยและบ้านเรือนชุมชน หันมาใช้วิธีการเลี้ยงปลากินยุงเพื่อรักษาระบบนิเวศรอบตัวให้สอด คล้องกับการเป็น มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพทั้งสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน ดังนั้น การเลี้ยงปลาแกมบูเซีย ไว้จึงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีฆ่า ยุงเหมือนเช่นในอดีต...

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการพ่อแม่พันธุ์ สามารถสอบถามได้ที่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-3470 เวลาราชการ.

Abu scams Sierra .. Jom voracious fish. Culture beautiful eggs eliminates mosquito

Since fish species have high potential to eat mosquito larvae. Be released in the subtropical and tropical fish like guppy with. Pu years suddenly eat the mosquitoes and the most voracious. By eating more than a hundred a day ...

This season the roast in certain areas ... may have caused flooding and spoilage. And become a hotbed many mosquito eggs. The most alarming is the mosquito ... ... because it Dengue killer brought human life.

Prof. Gold has commanded and students of marine fishing technology. Mae Jo University have used "biological" (Biocontrol) to eliminate mosquito eggs to prevent dengue fever by introducing culture. "Blue Fish scams Sierra," which is also known that a "mosquito-eating fish, fish species addition. Fish are then. To help replace the use of chemicals removed mosquito eggs. This is to help protect the environment as well as cost savings.

Life offers many life history of fish mingle with soap ... Sierra ... Gambusia affinis fish is native of North America with origins in the state of Texas. Since fish species have high potential for children to eat mosquitoes, so the water was introduced to generate In other states of the United States. As well as in various countries in subtropical and tropical. Which it appears that fish scams Abu Sierra adapt to its new home very well.

It is characteristic of shape. "Guppy fish" in our house, but larger than Beautiful and colorful than the other for the mouth to the Cape over the mouth and final snubby top The eye lines dark runs vertically through the pupil to arrive under the eyes of dorsal fin (dorsal fin) the body round the frame 7 Easy (ray), anal fin (anal fin), fin belly (pelvic fin) have 6 Easy Projects the lateral line scales 27-30 with a.
... Females are larger than males. When mature, may have Up to 3 inches long, while the male fish is just 1.5 inches long and fish are the females and males dark This is often noticeable when the fish are small. When the fish that tend to grow lighter. If you see the female side of the fish will see the glorious colors of opalescent blue, green or yellow.

Typically, Blue Fish scams Sierra. Life not exceeding 12 months, but some of it may survive for up to 15 months when new. Larvae are about 7-10 mm long and larvae can eat right away. Compared to the words that the rapidly ... I eat at once ever ... also the fish. Capacity may eat more food to hundreds of mosquito larvae a day. This behavior itself is called "mosquito fish to eat" or ... Chom voracious ...!!

In addition, mosquitoes and larvae. Blue Fish scams Sierra plankton to eat. (Plants and animals, very small), algae, diatoms (single cell plants), various insect larvae. Of breeding. Can live in both fresh water and dirty water are common in nature, the creek lagoon pool and bath water.

Assist Command told that a gold fish species ... many people may not know that this can bring a variety of fried fish was a type. But because of the beautiful colors. As well as body size is not much larger. Consumers will not be popular to eat. And these fish continually release.

... Now in Mae Jo ... aims to expand upon. Many agencies and universities and community homes. Adoption of methods of mosquito-eating fish to ecosystems around the insert. With a hook. University, health promotion and health and environmental quality of the fish community, so Abu Sierra scams. It is not necessary to use chemicals to kill. Mosquitoes like the past ...

For more information or to breeders. Can be claimed at The technology, fishery and water resources. Mae Jo University, Tel 0-5387-3470 hours.

สทศ.ขยายเวลาจ่าย GAT/PAT

สทศ. เตรียมขยายเวลาการรับชำระเงิน ในการสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 จากเดิม 28 พ.ค.​เป็น 30 พ.ค. โดยจะสอบในเดือน ก.ค. นี้...

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้นำข้อสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป หรือ GAT และแบบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งสอบเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สทศ.แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่ www.niets.or.th หัวข้อดาวน์โหลดข้อสอบ สำหรับการขอเฉลยข้อสอบนั้น จะให้เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น โดยโรงเรียนที่ต้องการเฉลยข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2553 ขอให้ส่งเอกสารมาที่ สทศ.ดังนี้ จดหมายนำจากโรงเรียน, ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเฉลยข้อสอบ และซองเปล่าขนาดเอ 4 ติดแสตมป์ราคา 10 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง หมดเขตยื่นคำร้องวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ส่วนการรับสมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งจะสอบในเดือน ก.ค.2553 นั้น สทศ.รับสมัครถึงวันที่ 25 พ.ค.เท่านั้น แต่จะขยายเวลาการชำระเงิน จากเดิมวันที่ 28 พ.ค. เป็นวันที่ 30 พ.ค.นี้ เนื่องจากช่วงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ธนาคารปิดทำการ.

Sds. Prepared to extend the payment to apply for GAT / PAT No. 2 / 2553 from 28 May to 30 May by the test in July this ...

Prof. Dr. Uthumporn Jamorn to the director of the National Educational Testing Institute (Sds.) said Sds. To test the general aptitude test or GAT and aptitude tests and vocational / technical or PAT time. 1 / 2553 the test last month, March. Published on the website of the Sds. And who are interested can download the test. www.niets.or.th. Download exam topics. Ask for the test solution. Provides specific school. The schools want to test solutions GAT / PAT No. 1 / 2553 to present documents to request Sds. Following the letter from the school, download a form for test solutions. A blank envelope size and four stamps cost 10 baht on addressing themselves. Filing deadline on June 15 this section to apply GAT / PAT No. 2 / 2553, which will test in July 2553 that Sds. To apply until May 25 but will Extended payment Date from 28 May to 30 May this happens because of the unrest. Banks were closed.

ยูเอ็น ส่งสารวันวิสาขบูชา ชูศาสนาพาโลกพ้นวิกฤติ

นาย บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ส่งสารวันวิสาขบูชา ชูศาสนาพาโลกพ้นวิกฤติ...

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2553 ซึ่งเป็นการประชุมในวันที่สอง

โดยนาย บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ได้ส่งสารในโอกาสวันวิสาขบูชา ระบุหัวข้อการประชุมของปีนี้ เรื่องการฟื้นตัวจากวิกฤติการณ์ของโลก ตามทัศนะชาวพุทธ? นั้น เป็นการสื่อถึงแก่นกลางของความวิตกทั่วโลกในเวลาที่เกิดวิกฤติซ้ำซ้อนเช่นขณะนี้ เมื่อวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินเกิดขึ้น คนยากจนต้องทุกข์ก่อนและมากกว่าผู้อื่นใด ข้าพเจ้าได้ร้องขอให้ผู้นำต่างๆ ของโลกให้ร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้รับการตอบรับที่พร้อมเพรียงกัน และความพยายามของสหประชาชาติได้ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤติที่เลวร้ายไปได้ ซึ่งการแสดงออกถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เป็นความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นในโลกซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันมากขึ้น

ทั้งหมดนี้ได้สะท้อนอยู่ในวันวิสาขบูชา และการแสดงออกซึ่งเมตตาธรรมต่อผู้ด้อยโอกาสกว่า การแสดงความห่วงใยผู้อื่นเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถจัดการกับอุปสรรคของยุคสมัยเรา หากดำเนินตามจิตวิญญาณที่แท้จริงของพุทธศาสนา หรือศาสนาหลักอื่นๆ ในโลกนี้แล้ว เป้าหมายอันสูงส่งเหล่านี้จะสามารถเป็นจริงได้

ขณะที่ นางอิรีน่า โบโคว่า ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชา ชาติ หรือยูเนสโก ได้ส่งสารในโอกาสวันวิสาขบูชา ระบุว่า พระพุทธเจ้าได้เน้นให้ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยสันติและยอมรับความหลากหลายนั้น ได้สะท้อนอย่างแรงกล้าในปีสากลแห่งการฟื้นคืนสู่วัฒนธรรม ซึ่ง ยูเนสโก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์กรผู้นำของสหประชาชาติในเรื่องนี้ หลักการหลักเป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจกันและกัน การเสริมความแข็งแกร่งในหลักการที่เหมือนกัน และฟูมฟักการเจรจากันว่าเป็นการรับประกันที่ดีที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืน และในที่สุด คือ สันติ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ว่าเราจะมาจากที่ใด เราผูกพันกันในฐานะมนุษย์ และสันติภาพถูกสร้างขึ้นในใจผู้คนทุกๆ วัย โดยการแลกเปลี่ยนทัศนะและการเจรจา ข้าพเจ้ายังเชื่อต่อไปว่า เรามีความจำเป็นที่จะต้องปลูกฝังความอดกลั้นยอมรับผู้อื่น คุณค่าแห่งเมตตาธรรม ความนับถือซึ่งกันและกัน และความสำนึกดีตั้งแต่เยาว์วัย

ด้าน พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร. ในฐานะประธานการจัดงาน การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา กล่าวว่า จากการประชุมในวันที่ 2 ได้มีผู้นำชาวพุทธ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การแก้วิกฤติในประเทศไทยนั้น จะต้องแก้ด้วยการสร้างศีลธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจ และมีความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา ที่คนไทยนับถือว่าจะสามารถช่วยสร้างความปรองดองนำไปสู่สันติได้ แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่า ด้วยการที่ประเทศไทย ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก หากไม่สามรถเป็นตัวอย่างในการใช้พุทธธรรมแก้ปัญหาในประเทศได้อย่างสันติวิธีได้สำเร็จแล้ว ประเทศอื่นที่จะหมดหวังไปด้วย อย่างไรก็ตามผู้นำชาวพุทธก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้

To lead the UN Vesak. Chu took the world religions crisis

Said UN Secretary-General Bun Ki Mun. Send Message Vesak. Chu religious crisis brought the world ...

On 24 May the Maha Chulalongkorn University's College (Amhrn.) A. Wang Noi, Ayutthaya. Of the International Buddhist Conference. Because of Vesak. Important day of the annual world conference in 2553 which is on the second day.

Mr. Bun Kee Mun UN or UN Secretary General to send a message on the occasion of Vesak. Specific topics of the conference this year. On the recovery from the crisis in the world. The Buddhist perspective? The middle of a media ถึงแก่น global concerns at the time of crisis such as now redundant. When economic and financial crisis occur. The poor have to suffer before and more than any others. I have asked the leaders. The world to work together for common interests. Has accepted a concerted And the efforts of the United Nations has helped to avoid the worst possible crisis. That the expression of unity is the need for an increase in the world that must rely on each other more.

All this is reflected in Buddha's Birthday. And expression of sympathy for the disadvantaged than Caring for others only to enable us to deal with threats of our era. If you follow the true spirit of Buddhism. Or other major religions in this world and the high goals will be a reality.

While she Impact Arena Bowl cattle that the Director-General Organization of Scientific and Cultural Organization UN, national or UNESCO to send a message on the occasion of Vesak indicates that the Buddha has focused people live together in peace and accept the. diverse. Reflected in a strong international culture of the resurrection to which UNESCO has been appointed as the leader of the United Nations organizations in this regard. Main principles enhance mutual knowledge and understanding. To strengthen the principles in common. And bring the negotiations that the best guarantee of sustainable development in the most peaceful and I believe that no matter where we come from. We bind together as man And peace of mind is created by people of all ages exchange of views and discussions. I continue to believe that We need to cultivate tolerance accepted by others. Values of Mercy. Respect each other. And good sense since childhood.

In the Bay Dharmakosajarn President Amhrn. As chairman of the event. International Buddhist Conference. On the eve of Vesak, said the meeting was on two Buddhist leaders. Said before the meeting that Solving the crisis in Thailand. Be corrected by creating a moral Ethics that arise in the mind And confidence in Buddhism. Thai people respect that can help create harmony leads to peace. But there is still concern that By the Thailand Recognized as a world center of Buddhism. If no third vehicle is an example of the Buddhist countries have problems in peaceful ways successfully. Other countries are desperate with. However, Buddhist leaders are still confident that Thailand will be passed to the crisis.

Monday, May 24, 2010

“หุ่นยนต์ ส.ส.”ไอเดีย3ดีรุ่นจิ๋วสะท้อน ส.ส.ในฝันประชาชน

แทบไม่น่าเชื่อว่าการออกแบบหุ่นยนต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ “หุ่นยนต์ ส.ส.” ของเด็กประถม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 54 คน ส่วนใหญ่แสดงไอเดียชี้ชัดว่า ต้องการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้หลากหลาย ช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที และที่สำคัญเด็กๆ ไม่ต้องการให้มีการคอรัปชั่นในบ้านเมืองของเราอีกต่อไป มีหน้าตาและคุณสมบัติที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามจินตนาการ

นี่คือจินตนาการที่เกิดขึ้นจากการประกวดออกแบบหุ่นจำลองตามจินตนาการของนักเรียนวิชา 3 ดี แอนิเมชั่น (3D Animation) ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนโครงการไอซีที จีเนียส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งกำหนดว่า ให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันทุกคนออกแบบหุ่นจำลองตามจินตนาการ ด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 3 ดี แอนิเมชั่น (3D Animation) ภายใต้หัวข้อ หุ่นยนต์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ “หุ่นยนต์ ส.ส.” ผลปรากฏว่า "ส.ส.สับปะรดล้อเบิ้ม" ของ “น้องป่าน" ด.ญ.ศุภลาภินี ภักดีฉนวน นักเรียนชั้น ป.3 แอนิเมเตอร์ ที่อายุน้อยที่สุดของการประกวดครั้งนี้ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

น้องป่าน เล่าว่า “ส.ส.สับปะรดล้อเบิ้ม" มีจุดเด่นอยู่ที่มีตารอบตัวคอยตรวจจับความชั่วร้ายในบ้านเมือง สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการคอรัปชั่น มีมือที่ใหญ่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว พุงโตเหมาะเป็นที่หลบภัยและที่พักพิงของประชาชน ถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ก็เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที ที่สำคัญมีระบบความคิดที่สอนให้ประชาชนรู้จักทำงานและสามารถสร้างงานให้ประชาชนได้เหมาะสมกับความสามารถของเขา ถ้ามี ส.ส.สับปะรดล้อเบิ้มในเมืองไทย บ้านเมืองจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ประชาชนมีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้

ขณะที่ ผลงานการออกแบบ “หุ่นยนต์ ส.ส.” ในรูปแบบ 3 ดี แอนิเมชั่น (3D Animation) ของกลุ่มนักเรียนโครงการไอซีที จีเนียส ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์กันตั้งแต่เด็กๆ เลยทีเดียว ปรากฏว่ามีผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 70 ชิ้น ซึ่งรางวัลชนะเลิศเป็นหุ่นยนต์ ส.ส. “มิสเตอร์ อีโค่” ฝีมือออกแบบของ “น้องจ๋า” ด.ญ.ศศิภา ไกรสาลีย์ นักเรียนชั้น ม.2 ที่มาพร้อมไหวพริบปฏิภาณในการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการได้อย่างดีเยี่ยม

น้องจ๋า เล่าถึง ส.ส. “มิสเตอร์ อีโค่” ว่า “เป็นหุ่นยนต์ ส.ส.ที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทุกที่ทุกสถานการณ์ และที่สำคัญต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, อยากให้มี ส.ส.อย่างมิสเตอร์ อีโค่มาบริหารประเทศมากๆ จะได้อยู่ดีกินดี มีความสุข เพราะมี ส.ส.ที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

รศ.สุปราณี จิราณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และอาจารย์พิชยนันท์ สารพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ให้ความเห็นตรงกันว่า การพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ของเยาวชน ต้องทำด้วยใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทางการศึกษา มีความสุขที่จะศึกษา มีทักษะที่จะนำสิ่งที่ศึกษานั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ที่สำคัญสามารถใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นสากลได้อย่างสร้างสรรค์
ซึ่งน้องๆ และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องการชมผลงานการออกแบบหุ่นจำลองตามจินตนาการด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 3 ดี แอนิเมชั่น (3D Animation) ภายใต้หัวข้อ “หุ่นยนต์ ส.ส.” ของน้องๆ ทั้งสองโรงเรียน ขอชมได้ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และสถาบันไอครีเอชั่น 3 ดี แอนิเมชั่น สำหรับเยาวชน ถนนชิดลม สอบถามได้ทุกวันที่ โทร.0-2655-1051-2

"Robot MPs" ideas three good model tiny mirror. MPs in the People's dreams.

Almost unbelievable that the design robot members of parliament or "robot MPs" of Child Primary School, Chulalongkorn University Demonstration Elementary School 54, most people show ideas indicate that To members of parliament. That can be useful for a variety of country. Help victims of events timely and important children Do not want to have corruption in our country anymore. A variety of looks and features vary according to the imagination.

This is a fantasy arising from competition model designed by the imagination of students of three D & Animation (3D Animation) Elementary School. Chulalongkorn University Demonstration Elementary School and the activities of students ICT projects Genius level secondary school Wachirathamsathit school students, which requires that all participants design model of the imagination. With 3-D computer as an animation (3D Animation) under the robot members of parliament or "robot parliament, results showed that" MPs pineapple wheel Berm "of" Nong Pan. " Nice girl Supachai La Governance insulation loyal student Grad 3 Printer low minimum age of competition. Has been selected as the works have won.

Nong Pan told that "MPs pineapple wheel Berm" features in the eye around the monitors in the country of evil. Prevent and investigate corruption. A big hand to help people quickly. Phung To perfect a safe haven and home to people Despite the big move, but it quickly. Provides access to the area and have immediate relief of hardship. Critical systems ideas about teaching people to work and creating jobs for people to suit his talents, if the MPs Pineapple Wheel Berm in Thailand Country will develop quickly. Quality people. And rely on themselves.

While the design, robotics parliament "in a third D & Animation (3D Animation) of students ICT projects Genius level secondary school Wachirathamsathit school. Which has been encouraged to learn in creative technology together ever since children appear to have a design that works submitted over 70 pieces, which won parliament is a robot, "Mr. Eco" skills. design of "Nong Ja" girl Sasipa Krai wheat Bay Village two students with the aptitude aptitude to answer any questions the committee has a great future.

Nong Ja talks about MPs "Mr. Eco" that "is a robot. MPs meet the characteristics of high moral ethics of public hearings. To help people quickly in any situation at all. And most importantly, friendly to the environment, the MPs want to have Mr. Eco to the country very. Will be well happy with MPs because of the people working hard to truly

Assoc. Supranee Jira Narong director of Chulalongkorn University Demonstration Elementary School and Vice Dean, Faculty of Education and teachers CU Phichayanan substance Commercial Director Wachirathamsathit school. To agree that Educational development of youth and computer technology. To do with the mind is committed to developing the quality of education students. Happy to study. Skills that will study what is used in daily life. Important to use technology to the international creative.
The children and parents to visit the design model of imagination in 3-D computer animation of (3D Animation) under "robot parliament" of two school children. Request online at Chulalongkorn University Demonstration School Primary School Wachirathamsathit. And institutions I Creation of 3 D animation of youth Chidlom Road For every day. Call .0-2655-1051-2.

ม.มหิดลติด1ใน3 ม.ชั้นนำไทยจากการจัดอันดับWebometrics

มหาวิทยาลัยมหิดลติด 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และอันดับที่ 381 ของมหาวิทยาลัยโลกจากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities ที่จัดโดย The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) เมื่อเดือนมกราคม 2553

รศ.พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities ที่จัดโดย The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) สภาวิจัยแห่งชาติสเปน (Spanish National Research Council) เมื่อเดือนมกราคม 2553 ปรากฏผลว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และอันดับที่ 381 ของมหาวิทยาลัยโลกที่มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านการลิงก์เว็บไซต์จากทั่วโลก ซึ่งเป็นการแสดงถึงอิมแพ็กของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล และการเป็นที่รู้จัก (Visibility) ในชื่อเสียงเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนทั่วโลก

Webometrics Ranking of World Universities เป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการผลิตเว็บ พับลิกเคชั่นส์ และความเป็นโอเพ่น แอ็กเซสของมหาวิทยาลัย เป็นการวัดผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต โดยวัดจากไซส์, วิซิบิลิตี้, ริชไฟล์ และสกอลาร์ จากการจัดอันดับดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับสูงสุด 5 มหาวิทยาลัย ตามลำดับ ดังนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (229) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (338) มหาวิทยาลัยมหิดล (381) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (398) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (478) ซึ่งการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลขยับเข้าใกล้เป้าหมายการเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีเด่นของโลก โดยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ให้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลการอ้างอิงและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าใช้งานมากที่สุด

Mahidol University on the third one. Senior Thai premier ranking Webometrics.

Mahidol University on one of three leading universities in Thailand and the top 381 world universities ranking of the Webometrics Ranking of World Universities organized by The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) last month in January 2553.

Ads by Google.
Top-Ranked One-Year MBA.
# 6 Post-Graduation Salary Increase Meet Prof Zif in Shanghai, May 15.
www.Hult.edu.
Increase sales, expand customer.
Promoting sustainable affordable web coupon for a free trial of the 1500 with AdWords.
www.Google.co.th.
SMART-I start on May 15.
Aug 8 intensive examination of every student skills certification test on TU-BBA WSC comment!
www.wsc.co.th.
Assoc. Perfuming Siri look Nisa Vice President for Administration and University Council. Mahidol University. As Chairman of website development, Mahidol University, said the ratings Webometrics Ranking of World Universities organized by The Centre for Scientific Information and Documentation (CINDOC) National Research Council, Spain (Spanish National Research Council) last month in January 2553 show results. that Mahidol University is ranked first in the three leading universities in Thailand and No. 381 of the university world with the release of academic performance through the website. Through links from sites around the world. This reflects the Impact site, Mahidol University. And known (Visibility) to the popular prestige of public universities around the world.

Webometrics Ranking of World Universities is an index to measure the production web. Poebeiu CEO Ivan Seidenberg. And the Open. Oil companies processes of the university. A measure of academic work published on the Internet. The measure of size, Boots, Business List Property, Rich File and Scottish Lars ranking the universities in Thailand ranked highest five universities as follows: Kasetsart (229) PSU (338) Mahidol University (. 381), Chulalongkorn University (398) and CMU (478), the ranking this is another step closer to that goal, Mahidol University is one of the 100 outstanding universities in the world. The University aims to develop electronic data and services via the website to increase For your reference, and benefit the most accessible.

มทร.ธัญบุรีบริการเงินยืมฉุกเฉินแก้ปัญหานศ.ขาดเงินชั่วคราว

นายสมภพ เพชรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี กล่าวว่า ช่วงใกล้เปิดเทอมที่จะถึงนี้ มทร.ธัญบุรี เตรียมบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา โดยได้จัดเงินให้ยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากชมรมกอล์ฟราชมงคล เพื่อให้นักศึกษายืมกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน โดยกำหนดเวลาส่งใช้คืนเงินยืม ไม่คิดดอกเบี้ย จำนวน 2 แสนบาท วงเงินกู้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

เงินให้ยืมฉุกเฉินดังกล่าว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เนื่องจากมหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความจำเป็นของนักศึกษา ซึ่งบางคนอาจขาดเงินหมุนเวียน เกิดความจำเป็นเฉพาะหน้า ทำให้เกิดปัญหาการยืมเงินเพื่อน หรือยืมจากผู้อื่น ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความไม่สบายใจ และอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน

ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักศึกษามาขอกู้เงินยืมฉุกเฉินจำนวน 43 ราย เป็นเงิน 202,270 บาท โดยนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหอพัก ทั้งนี้ เงินกู้ดังกล่าว นักศึกษาที่กู้นั้นจะต้องทำสัญญาผ่อนชำระเป็นรายเดือน ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน ส่งผลให้เพียงพอต่อการให้นักศึกษารายอื่นที่มาขอกู้

นายสมภพ กล่าวต่อว่า การที่มหาวิทยาลัยจำกัดวงเงินกู้ไม่เกิน 5,000 บาทนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษานำเงินไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ ที่ผ่านมานักศึกษาที่มาขอกู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ชำระเงินตามกำหนดของระยะเวลา ทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้เป็นอย่างดี และเกิดผลดีต่อนักศึกษาเอง ดังนั้นหากนักศึกษามีความจำเป็นและเดือดร้อนเรื่องเงินขอให้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการขอกู้เงินดังกล่าว แทนการไปหยิบยืมจากผู้อื่น

RMUT. Thanyaburi emergency services loan problems of Fri. Lack of money temporarily.

Mr. Vice President, born Petcharat Rajamangala University of Technology, said the near term to open up this RMUT. Thanyaburi provide relief and suffering of parents and students. The emergency loan funds held for students. The money has been donated by Club Golf Rajamangala. So that students urgently need an emergency loan. By the time to send the money borrowed. Not charge interest of two hundred thousand per loan not exceeding $ 5,000 per semester.

Borrowing money to such emergency. Projects that have occurred since the year 2552 due to university Noting the need of students. Some people may lack working capital. An immediate need. Problems caused borrowing friend Or borrowed from others. Result in the student displeasure And may affect learning.

In the past year. Students have asked for an emergency recovery loan of U.S. $ 43 202 270 The amount used as the cost of enrolling. Materials for the dormitory for the loan. Student Loan Repayment Agreement must be made on a monthly basis. Cause the flow of money. Result in sufficient to enable students to borrow another source.

Mr. birth continued that the University restrict loans not exceeding $ 5,000 is to prevent the students to use the money in a way that does not benefit. Past students who come to borrow strict compliance. Payment of the prescribed period. The project progresses well. And beneficial to the students themselves. If students are in trouble and needed money for the consultants and advisors. To borrow money to carry it. Rather than to borrow from others

หนึ่งศตวรรษคณะวิทย์จุฬาฯสู่แหล่งเรียนรู้"ศูนย์กลางอาเซียน"

8 ปีนับจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะก้าวสู่ปีที่ 100 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เป็น 1 ใน 6 คณะที่เกิดขึ้นพร้อมกับก่อตั้งมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะวิทย์ครบรอบปีที่ 92 ในวันที่ 30 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ

ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว มีภาควิชาเปิดสอน 14 วิชา สาขาธรรมดา 18 สาขา และ 1 หลักสูตรนานาชาติ มีนิสิต 4,834 คน แบ่งเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2,788 คน นิสิตระดับปริญญาโท 1,580 คน และนิสิตปริญญาเอก 466 คน จำนวนอาจารย์ 421 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 384 คน

ศ.ดร.สุพจน์ ย้อนอดีตว่า คณะตั้งขึ้นครั้งแรกมีหม่อมเจ้าพูลเกษม เกษมศรี เป็นคณบดีคนแรก มีปัญหาหลายด้านทั้งขาดแคลนครูสอน หลักสูตรยังไม่เข้าที่ มีบัณฑิตรุ่นแรกเพียง 6 คน และรวมกับอักษรศาสตร์มาตลอด จนกระทั่งปี พ.ศ.2491 จึงแยกคณะอย่างถาวร คณะวิทยาศาสตร์ตอนนั้นมี 4 แผนกคือ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ทำการสอนวิชาต่างๆ ให้แก่นิสิตวิศวกรรมศาสตร์และนิสิตอักษรศาสตร์

"คณะวิทย์ จุฬาฯ ได้ขยายและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งก่อนที่จะก้าวสู่ปีที่ 100 คณะตั้งเป้าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์สัตว์ ภาควิชาชีววิทยา เกี่ยวกับสายพันธุ์สัตว์ใหม่ๆ พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเรื่องหิน พิพิธภัณฑ์ภาพถ่าย กล้องถ่ายรูป และพิพิธภัณฑ์อัญมณี ตอนนี้มีการรวบรวมผลงานต่างๆ ไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างชัดเจน คาดว่าภายใน 2 ปี จะให้บริการแก่ประชาชนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ เป็นดั่งแหล่งเรียนรู้ของคนไทย"

ศ.ดร.สุพจน์บอกว่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เน้นให้นักวิจัยคณะได้ทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตามภารกิจหน้าที่มหาวิทยาลัยในการรับใช้สังคม และโดดเด่นในเวทีโลกมากขึ้นกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ รวมถึงขยายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นผู้นำในประเทศเพื่อนบ้านเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

การขึ้นสู่เป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งนโยบายทางการศึกษาในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาภูมิภาคอาเซียน

"คณะได้รับงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งทางคณะเน้นทำกิจกรรม 2 ประเด็นหลักได้แก่ ด้านนวัตกรรมอาหารครบวงจร โดยจัดตั้งโรงงานต้นแบบ 6 แห่ง นำสินค้าเกษตรของชาวบ้านมาดัดแปลง นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้สู่การส่งออก เพิ่มรายได้แก่ชุมชนและประเทศ ส่วนอีกด้าน คือ โรงงานต้นแบบผลิตสารพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ และโครงการพลังงานชีวภาพชีวมวล เป็นการศึกษาค้นคว้านำงานวิจัยสู่ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทย"

เพื่อก้าวสู่เป็นผู้นำทางวิชาการวิจัย คณะวิทย์ จุฬาฯ ยังเจรจาร่วมมือกับภาคเอกชน ตั้งห้องวิจัยและทดสอบอาหารปนเปื้อนเน้นการทำงานให้เกิดผลจริง รับมือกับวิกฤติโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของอาหาร น้ำ โรคร้อน พลังงาน และภัยพิบัติต่างๆ โดยให้อาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญ พัฒนาค้นคว้าวิจัยหาความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สามารถสร้างอาหาร ยารักษาโรค เช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น เพื่อให้ประเทศสามารถสร้างอาหารเองได้ อีกทั้งจะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครู นักเรียนในจังหวัดต่างๆ ให้เห็นคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

"ก้าวต่อไปของคณะวิทย์เน้นการพัฒนาบัณฑิต ขยายความรู้วิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในส่วนของประชาชนทั่วไป คณะจัดคลินิกเทคโนโลยีช่วยชาวบ้าน และร่วมพัฒนาห้องสมุดชุมชนให้เป็นแหล่งเผยแพร่หนังสือวิทยาศาสตร์ เพราะจริงๆ แล้วชาวบ้านชอบอ่านหนังสือ แต่ไม่มีหนังสือให้อ่าน เพื่อให้คนไทยมองทุกอย่างเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์"

ส่วนการเรียนการสอนนิสิตนั้น คณบดีคนเก่ง บอกว่า ขณะนี้คณะมีอาจารย์ที่มีความรู้ความชำนาญ 400 คน จบปริญญาเอก 80 กว่าคน ส่วนที่เหลือกำลังศึกษาต่อในระดับ ป.เอก และจะพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นิสิต เพราะบัณฑิตนอกจากเก่ง แล้วต้องเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือสังคม และทำงานเป็นด้วย

แม้คณะวิทย์ จุฬาฯ มีแนวทางในการพัฒนาบัณฑิตวิทยาศาสตร์ ทว่าปัจจุบันปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์มีมากมาย ศ.ดร.สุพจน์แนะทางออกว่า ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ ต้องเริ่มแก้ตั้งแต่การพัฒนาครูในทุกระดับ มีการส่งเสริมเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา ทั้งเรื่องขาดแคลนครู เด็กไม่สนใจเรียนคณะวิทย์ รัฐต้องเข้ามาสนับสนุนอบรมครู ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมหาวิทยาลัย มีอัตราการจ้างงานของเด็กเรียนคณะวิทย์อย่างชัดเจน เงินเดือนต้องสูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจ ไม่ใช่กระตุ้นให้เรียน แต่ไม่มีเป้าหมายชีวิตแก่เด็กว่าจบแล้วจะทำอาชีพอะไร และควรทำสื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมเรื่องนี้

จาก 1 ปี ก้าวสู่ปีที่ 100 คณะวิทย์ จุฬาฯ ศ. ดร.สุพจน์ บอกย้ำว่า ทุกก้าวที่เดินไปข้างหน้าของคณะวิทย์ จะไม่หยุดพัฒนาบัณฑิต บุคลากร งานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยใส่รู้รักวิทยาศาสตร์ เพราะวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาความเจริญเติบโตของคนในสังคม และประเทศ สนใจติดต่อเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-5000 หรือ www.sc.chula.ac.th

One century of the CU School to learning resources, "ASEAN hub".

Eight years from now, Chulalongkorn University, will step into 100 years of science that CU is one of the six that coincides with established universities. Current School Board 92 anniversary on January 30th, 2553 ago under the supervision of

Prof. Dr. Han Nong Bua Supoj Department has offered 14 of 18 branches and a branch normal course of international students were divided into 4,834 undergraduate students 2,788 people 1,580 people graduate and doctoral students of teachers 421 466 people. people and support personnel, call 384.

Prof. Dr. Supoj past the Board has established the first royal male pool Kasem Kasemsri as the first Dean. Many problems in the teacher shortage. Courses are not in place. The first graduates with only 6 people and the Arts through the remaining year of 2491 are permanently separated. There are four of Science Biology Chemistry Physics Mathematics Department is teaching different subjects. To students of Engineering and Arts students.

"The CU School has expanded and has grown dramatically. Prior to step into 100 years of museum aims to improve science and history in Thailand. Aquarium. Department of Biology. About the new animal species. Museums plant Museum of Geology on rock Museum photo cameras and jewelry museum. There is a collection of tasks to do but have not launched within two years clearly expected to provide services to people interested in science. Be like a source of learning Thai.

Prof. Dr. Supoj said. This museum. The researchers emphasize that the research that benefit society. University of tasks to serve society. And prominent on the international stage more than being present. Including expanded scientific learning to neighboring countries. As a leader in the neighboring countries about science as well.

Up to the scientific leadership in neighboring countries. As part of the curriculum to meet the needs of the country. And educational policies in the ASEAN-centered education.

"The budget has received strong support from Thailand Research Project. The focus of the activities of two major issues. Innovative food stop. The establishment of pilot agricultural products of six of the people adapted. The scientific process used to export. Revenues in the community and the other producers in the pilot plant polymer that's biodegradable. Biomass and bioenergy projects. Is to study the research community Product Development in Thailand. "

To step into a leading academic research of the CU School to negotiate with private sector. Research the contaminated food and test work focuses on real outcomes. Cope with a world crisis would arise in the future. In terms of food, water, heat energy, disease and disasters. By a teacher with expertise Developing research Biodiversity find. That can create food, medicine, such as Conservation, etc. so that countries can build your own food. Moreover, the activities to create knowledge for teacher Students in different provinces. To the value of biodiversity.

"The next step of developing Graduate School. Expanding scientific knowledge to people in communities across the country part of the general public. The technology helps people organized clinic. And develop a community library science books published sources, because people actually like to read. But no books to read Thais look for everything is science. "

Teaching students the Dean people are now saying that good of a teacher with expertise in 400 people over 80 completed doctoral studies beyond one's strength to the doctoral level and to develop devices Grad. Laboratory instruments Curriculum is always up to date. Including interference on moral Ethics to students. Because graduates than good. Must be a good person. About social assistance. And work is with

Although the CU School of guidelines for developing science graduates. Albeit the current issue of Science has many Prof. Dr. Supoj Hot solution that Scientific problems. Solving must start from the development of teachers at all levels. The promotion of serious problems. On the shortage of teachers. The School children learn to ignore. States need to support teacher training. From kindergarten to university. The rate of employment of school children of Sci clearly. Salaries must rise to the motivation Not encourage learning. But not the end goal of life for children and will do anything professional. And materials science should be to promote it.

From a year aboard the 100 years of CU School Prof. Supoj told emphasize that every step you walk in front of the School. University personnel will not stop development of research knowledge about science and technology. Including a part in promoting Thai people put knowledge to love science. Because science is to develop a growth in interest in social contact and visit. Faculty of Science, Chulalongkorn University Tel .0-2218-5000 or www.sc.chula.ac.th.

พาณิชย์เดินหน้า 'ข้าวเก่ามาแลกข้าวใหม่'

จะใช้ข้าวสารนาปรังปี 51 ที่เป็นข้าวเก่า 5% แลกกับข้าวสารใหม่ที่มาจากโครงการรับซื้อ ข้าวเปลือกนาปรังปี 53 โดยโรงสีต้องรับซื้อข้าวใหม่ปี 53 ในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดอ้างอิง...

กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า โครงการข้าวเก่ามาแลกข้าวใหม่ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลตามแนวทางแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ หรือโครงการข้าวใหม่มาแลกข้าวเก่า ตามนโยบายของนางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า จะใช้ข้าวสารนาปรัง ปี 2551 ซึ่งเป็นข้าวเก่า 5% มาแลกกับ ข้าวสารใหม่ที่มาจากโครงการรับซื้อ ข้าวเปลือกนาปรังปี 2553 จากเกษตรกรที่นำมาขายให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยข้าวสารเก่า 5% ในสต๊อกที่จะนำมาใช้แลกจะมีปริมาณ 300,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารในคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 215,000 ตัน กับข้าวสารในคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 85,000 ตัน

ทั้งนี้ โรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการข้าวเก่ามาแลกข้าวใหม่ จะต้องรับซื้อข้าวเปลือกนาปรังปี 2553 ชนิดที่สีเป็นข้าวสาร 5% จากเกษตรกรระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2553 ในราคาที่ สูงกว่า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่ประกาศในแต่ละช่วงเวลาตันละ 300 บาท และนำข้าวสารที่สีใหม่นั้นมาแลกกับข้าวเก่า ซึ่งเป็นนาปรังปี 2551 ซึ่งอยู่ในสต๊อกรัฐบาล ในอัตราส่วนข้าวเปลือก 2 ส่วนต่อข้าวสาร 1 ส่วน โดยโรงสีที่เข้าร่วมโครงการข้าวเก่ามาแลกข้าวใหม่จะต้องไม่เคยถูกขึ้นบัญชีดำ (black list) ไม่เคยถูกแจ้งความดำเนินคดีในโครงการแทรกแซงสินค้าเกษตร และต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างส่งมอบข้าวในโครงการรับจำนำข้าวที่ผ่านมา.

Commercial forward. 'Stale rice exchange new'.

Uses off-season rice is stale 51 years in exchange for rice, 5% from new projects to buy 53 years off-season paddy by rice mills have been purchased new 53 years at the price above market price reference ...

Ministry of Commerce continue. New stale rice exchange program. Rules of information exchange in the stock of government solutions paddy price slump The new rice project redemption or stale. Her policy Pornthiwa Nakasai Minister of Commerce said it will use the off-season rice in 2551, a stale rice in exchange for 5% of the new project from purchase. Year 2553 off-season paddy from farmers to sell to the mills participating in this project. By 5% in the old rice stock will be used to redeem the amount of 300,000 tons of rice, divided into the archives of the Public Warehouse Organization (PWO) and 215,000 tons of rice in stock Marketing Organization for Farmers (O.e.u. ) 85,000 tonnes.

The mill will participate in exchange stale rice new Will need to purchase paddy off-season in 2553 a kind color to rice, 5% of farmers between May and monthly in July 2553 at the price higher than the price threshold central reference published in each period t 300 baht and the rice at the new color that exchange the old rice. The off-season in 2551, which is in government stock. The proportion of paddy rice, a second extension by the participating mills stale rice new exchange will not be in blacklist (black list) have never been reported and prosecuted in the agricultural intervention programs. And must not be pending delivery of rice in the rice project for the past pledges.

"หมู่บ้านพลังแสงอาทิตย์" แห่งแรกในไทย

สวทช.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พัฒนานำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี....

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สวทช.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) พัฒนานำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของชุมชนในหมู่บ้านอย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นแก่ประชาชน เบื้องต้นได้เลือกหมู่บ้านข้าวหอมนิล ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นพื้นที่เป้าหมายแห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้การนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ได้มอบให้สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC) รับผิดชอบออกแบบและติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวน 56 แผง ซึ่งจะให้กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 2.5 กิโลวัตต์ ในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวและจะสนับสนุนบุคลากรผู้ชำนาญการช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านอีกด้วย ที่สำคัญ การติดตั้งแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ยังถือเป็นการทดสอบแผงเซลล์ที่ SOLARTEC ผลิตในสภาพการใช้งานจริง ซึ่งพื้นที่ จ.อ่างทอง มีความเหมาะเพราะมีแสงแดดแรง

ผอ.สวทช. กล่าวต่อว่า สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นพลังงานความร้อนหรือเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังนำไปใช้ในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเป็นการถนอมอาหารได้ด้วย และจากนี้จะมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อไปติดตั้งในหมู่บ้านอื่นๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะหมู่บ้านตามชายแดนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเป็นการลดภาระด้านพลังงานของประเทศและเป็นการสร้างรูปแบบของหมู่บ้านพอเพียงต่อไป

ด้านนายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดี วศ. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 2.5 กิโลวัตต์ ที่ สวทช.จะนำมาติดตั้งให้กับชุมชนในหมู่บ้านข้าวหอมนิล นอกจากจะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้แล้วจะจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ด้วยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงสีข้าวหอมนิลของชุมชนที่ใช้ มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเครื่องสีข้าว.

"Solar village" in Thai first.

NSTDA. And the Department of Science Service (Ys.) the development of solar energy utilization in science and technology village ....

Dr. Indra Bhumirat Director National Science and Technology Development Agency (NSTDA.) Ministry of Science and Technology, said NSTDA. And the Department of Science Service (Ys.) the development of solar energy use. interest in science and technology village. To use solar technology to benefit the community activities in the village appropriate to local people. Housing is a basic Onyx T. Hom Bamboo hibernate Wiset Chai Chan, A., Ang Thong, the village's Science. The first target area of Thailand.

The bringing solar energy utilization has been given to Institute of Solar Energy Technology (SOLARTEC) responsible for designing and installing solar panels, 56 panels, which will provide capacity power 2.5 kW in the target area that will support personnel. expertise to help transfer this technology to the community in the village with the main installation panel cell Solar cell panel to hold a trial that produced SOLARTEC actual usage conditions, Ang Thong, which areas are suitable because of strong sunlight.

NSTDA director. Said that for the solar energy Also can be used to benefit the heat or electricity then. Also used in drying agricultural products to the preservation by. And from this research and development to be installed in other villages across the country. Especially along the border villages in the wilderness. In order to reduce the country's energy and creates a form of village self-sufficient next

Mr. Kasem Director วศ Peace restored activity.'s Ministry of Science, said solar energy capacity of 2.5 kW at NSTDA. Will be installed to the community in the village of Hom Nin. Not only to produce electricity used to be sold to the Electricity Authority (PEA) in order to lessen the expense of activities in the villages, especially Onyx Rice Mill of the community. Electric motor driving the mill machine.