Friday, October 31, 2008

โยกผู้อำนวยการมัธยมกทม.เขต 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ครั้งที่ 15/2551 มีมติให้ มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ นายเกษม สดงาม ผอ.ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย เป็น ผอ.ร.ร.สตรีวิทยา 2 นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี ผอ. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เป็น ผอ.ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย นายบันลือชัย ผิวสานต์ ผอ.ร.ร.วิสุทธิกษัตรี สพท. สมุทรปราการ เขต 1 เป็น ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์ ผอ. ร.ร.สารวิทยา เป็น ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผอ.ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม เป็น ผอ.ร.ร.สารวิทยา นายชัยณรงค์ เทียนสีม่วง ผอ.ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สพท. ชัยภูมิ เขต 1 เป็น ผอ.ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม นายธงชัย นิยโมสถ ผอ.ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม สพท. บุรีรัมย์ เขต 1 เป็น ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ ร่มเกล้า นางศิริพันธุ์ สุพรรณนพ ผอ.ร.ร.ราชดำริ เป็น ผอ. ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นายจีระศักดิ์ จันทุดม ผอ.ร.ร.พรตพิทยพยัต เป็น ผอ.ร.ร.ราชดำริ นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผอ.ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 เป็น ผอ.ร.ร.พรตพิทยพยัต

นายสหชัย สาสวน ผอ.ร.ร.สีดาวิทยา สพท. นครราชสีมา เขต 6 เป็น ผอ.ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 นางพรพิมล พรชนะรักษ์ ผอ.ร.ร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็น ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผอ.ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ เป็น ผอ.ร.ร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) นายวุฒิ เนยเขียว ผอ.ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เป็น ผอ. ร.ร.พิบูลอุปถัมภ์ นายศิลปชัย ศิลวัตร ผอ.ร.ร.วัดอุทัยธาราม เป็น ผอ.ร.ร.บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน.

โยกผู้อำนวยการโรงเรียน กทม.เขต 1

นายเติบ ใยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (สพท.กทม.เขต 1) เปิดเผยว่า สพท.กทม.เขต 1 ได้มีคำสั่งที่ 506/2551 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ไปดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียน (ผอ.ร.ร.) และรอง ผอ.ร.ร. โดยในส่วนของ ผอ.ร.ร.มีจำนวน 33 ราย ดังนี้ นายวิศรุต สนธิชัย ผอ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ไปเป็น ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา นางรัตนา เชาว์ปรีชา ผอ.ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ไปเป็น ผอ. ร.ร.สามเสนวิทยาลัย นางสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์ ผอ.ร.ร.ทวีธาภิเศก ไปเป็น ผอ.ร.ร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ผอ.ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย ไปเป็น ผอ.ร.ร.โยธินบูรณะ นายชเนศร์ นาคนิยม ผอ.ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ไปเป็น ผอ.ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย นางอัศนี ณ ระนอง ผอ.ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ ไปเป็น ผอ.ร.ร.สายปัญญาฯ นางจิรา อ่อนไสว ผอ.ร.ร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ไปเป็น ผอ.ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์ นายไพรัช กรบงกชมาศ ผอ.ร.ร.วัดราชบพิธ ไปเป็น ผอ.ร.ร.ราชวินิตมัธยม นางวรรณี บุญประเสริฐ ผอ.ร.ร.มักกะสันพิทยา ไปเป็น ผอ.ร.ร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม นายสุรพล การบุญ ผอ.ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดราชบพิธ นายธีระพงศ์ นิยมทอง ผอ.ร.ร.ศรีอยุธยาฯ ไปเป็น ผอ.ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี

นางจำนง แจ่มจันทรวงษ์ ผอ.ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ไปเป็น ผอ.ร.ร.ศรีอยุธยาฯ นายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผอ.ร.ร.สงวนหญิง ไปเป็น ผอ.ร.ร.นนทรีวิทยา นางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์ ผอ.ร.ร.นนทรีวิทยา ไปเป็น ผอ.ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย นายบุญธรรม พิมพาภรณ์ ผอ.ร.ร.เจ้าพระยาวิทยาคม ไปเป็น ผอ.ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 นายณรงค์ คงกิจ ผอ.ร.ร.วัดสระเกศ ไปเป็น ผอ.ร.ร.เจ้าพระยา นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผอ.ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยาคม ไปเป็น ผอ.ร.ร.มัธยมวัดธาตุทอง นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ไปเป็น ผอ.ร.ร.มักกะสันพิทยา นางสาวณัฎฐนันท์ ปั้นลายนาค ผอ.ร.ร.สายน้ำทิพย์ ไปเป็น ผอ.ร.ร.อนุบาลสามเสนฯ นางณัฐิศา พรหมเลิศ ผอ.ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม ไปเป็น ผอ.ร.ร.สายน้ำทิพย์ ว่าที่ ร.ท.ชวลิต วิชาดี ผอ.ร.ร.วัดเวตะวันธรรมาวาส ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดพลับพลาชัย นายนิพนธ์ ชื่นตา ผอ.ร.ร.วัดพลับพลาชัย ไปเป็น ผอ.ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก นางรำเพย ธรรมพัฒนจิต ผอ.ร.ร.วัดชนะสงคราม ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดเวตวันธรรมาวาส นายศักดา สถาพรวจนา ผอ.ร.ร.วัดนิเทศ ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม

นางคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลปะ ผอ.ร.ร.วัดสุทธิวราราม ไปเป็น ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว ผอ.ร.ร.ปทุมคงคา ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดสุทธิวราราม นายนาวี ยั่งยืน ผอ.ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ไปเป็น ผอ.ร.ร.ปทุมคงคา นางภรภัค จิรคุณถาวร ผอ.ร.ร.ดาราคาม ไปเป็น ผอ. ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา นางสาวสุคนธา อรุณภู่ ผอ.ร.ร.มหาวีรานุวัตร ไปเป็น ผอ.ร.ร.ไตรมิตรวิทยาลัย นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก ผอ.ร.ร.วัดโสมนัส ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดสระเกศ นางสาวนวลอนงค์ อินทุดม ผอ. ร.ร.ปรกแก้ววิทยา ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดชนะสงคราม นายชะลอ เขียวฉลัว ผอ.ร.ร.บ้านคลอง 14 ไปเป็น ผอ.ร.ร.วัดสังเวช นายวันชัย ทองเกิด ผอ.ร.ร.ประถมนนทรี ไปเป็น ผอ.ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2551 เป็นต้นไป.

สนับสนุนข้อมูลจาก www.thairath.co.th

ไอซีทีเล็งแก้พรบ.คอมพิวเตอร์ เพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่จับเว็บหมิ่น

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงICT ได้ประชุมเพื่อที่จะแก้ไขกฏหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เพื่อเพิ่มอำนาจแก่ตำรวจในการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ หมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ทันทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอน และให้หน่วยงานข่าวกรองใช้มาตรการกดดันอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ทัน 15 พฤศจิกายน

รมว. ไอซีที กล่าวว่า
เครื่อง มือในการบล็อกเว็บไซต์ไม่เหมาะสมต่างๆ นั้น ทาง NECTEC ได้เสนอราคาที่ต่ำกว่าในครั้งแรก แต่ประสิทธิภาพและการใช้งานเหมือนกัน ราคาอยู่ที่ 75- 100 ล้านบาท ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายของกระทรวงไอซีที ในการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น คือ ใช้วิธีที่สามารถเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้ทันที

สนับสนุนข้อมูลโดย www.sanook.com

Thursday, October 30, 2008

ทำความรู้จักกับทาง NetOp (Thailand) Co.,Ltd

บริษัท เน็ทออพ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุธศักราช 2541 โดยมีความมุ่งั่นตั้งใจจะนำเอานวตกรรมใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้มาช่วยทำให้การเรียนการสอนในประเทศนั้นมีความน่าสนใจ เมื่อการเรียนการสอนมีความน่าสนใจากขึ้น การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศจะมีการตื่นตัวมากขึ้น เมื่อผู้เรียนตื่นตัวแล้ว จะทำให้ผู้สอนเองมีการตื่นตัวที่จะคันหาวิธ๊การนำเสนอรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน จากการนำเข้าโปรแกรม NetOp School ในช่วงแรกนั้นทำให้รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ ปัญหาเรื่องการไม่สนใจในการเรียนเวลาที่ครูสอนอยู่หน้าห้องเรียนหมดไป เพราะว่าครูสามารถที่จะติดตามความประพฤติของนักเรียนในห้องเรียนทั้งห้องได้ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถใช้โปรแกรม NetOp School นี้ออกแบบทดสอบหรือว่าอออกคำสั่งต่างๆไปยังเครื่องของนักเรียนได้ทันที่

เมื่อปริมาณของโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม NetOp School มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ลูกค้าของทาง NetOp ประเทศมีปริมาณมากขึ้นจนยากที่จะเดินทางไปดูแลได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นทางบริษัทจึงได้ตัดสินใจนำเข้าโปรแกรม อีกหนึ่งตัวเข้ามาจากทางบริษัท Danware ประเทศDenmark นั้นก็คือ NetOp Remote Control ข้อดีของโปรแกรมตัวนี้ก็คือ เป็นโปรแกรม Remote ที่เร็วกว่าโปรแกรม Desktop Remote control ทั่วๆไป อย่างน้อย 15 เท่า อีกทั้งหากเครื่องที่โดน remote นั้นมีการตั้ง firewall โปรแกรมตัวนี้สามารถข้ามผ่าน Firewall ที่ตั้งไปได้เลย ดังนั้นการเดินทางไปแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นจึงหมดไป

จากประสบการที่เราได้สังสมมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี จึงเป็นเครื่องรับประกันได้ว่า Network Hardware Software ที่เป็นบริการจากทาง เน็ทออพ ประเทศไทย นั้นร่าเชื่อถือและไว้ใจได้ อีกยังอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่เราใช้กับทางลูกค้านั้นยังเป็นที่ยอมรับในระดับมาตราฐานสากล