Thursday, November 4, 2010

เล็งปรับเพิ่มงบฯรายหัวเรียนฟรีอาชีวะ

"นริศรา" เน้นย้ำเรื่องคุณภาพ สั่งตรวจสอบสาเหตุเด็กออกกลางคันอื้อโดยให้รายงานกลับมาภายในเดือน ธ.ค.นี้ และยืนยันว่าไม่ใช่เพื่อหาคนผิด แต่เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น...

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายประจำปีงบประมาณ 2554 แก่ผู้บริหาร รองผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ความตอนหนึ่งว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษากับสายสามัญจาก 40 : 60 เป็น 60 : 40 ซึ่งปรากฏว่าหลังจากที่มีโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวนผู้เรียนสายอาชีวะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 47 แต่ยอดผู้เรียนกลับมีการออกกลางคันต่อเนื่องจนถึงภาคเรียนที่ 2/2553 รวมแล้วเกือบร้อยละ 50 ซึ่งตนได้มอบให้ผู้บริหาร สอศ.ไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากการจัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ เด็กจึงออกไปเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือไม่ โดยให้รายงานกลับมาภายในเดือน ธ.ค.นี้ และยืนยันว่าไม่ใช่เพื่อหาคนผิด แต่เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงงบประมาณเรียนฟรี 15 ปีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รมช.ศึกษาธิการกล่าวอีกว่า ตนเห็นว่าเมื่อ สอศ. ไม่สามารถที่จะทำในเรื่องของปริมาณให้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายได้ จึงอยากให้เน้นเรื่องของคุณภาพแทน โดยจะมีการปรับงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนรายหัวโครงการเรียนฟรีฯ ในส่วนของสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น จบแล้วทุกคนมีงานทำ 100% และเป็นสาขาวิชาที่มีรายได้เทียบเท่ากับการจบปริญญาตรี อาทิ ช่างยนต์ จะปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ต่อคนต่อปีจาก 6,500 บาท เป็น 12,000 บาท พาณิชยนาวี จาก 6,500 บาท เป็น 25,000 บาท การโรงแรมและการท่องเที่ยวจาก 5,500 บาท เป็น 9,000 บาท อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายสำนักนโยบายและแผนของ สอศ.ไปวิเคราะห์ ตัวเลขที่ชัดเจนเพื่อเตรียมจัดทำคำของบฯปี 2555 ส่วนในปีการศึกษา 2554 ที่จะถึงนี้ ก็สามารถที่จะขอเปลี่ยน แปลงงบประมาณได้ ซึ่งสำนักงบประมาณก็ไม่ขัด สำหรับความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษาในส่วนของอาชีวศึกษา นั้น ได้มอบหมายให้เลขาธิการ กอศ.ไปจัดตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูปการอาชีวศึกษา โดยจะเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 1/2554.

No comments: