Wednesday, November 3, 2010

ลุ้นเอกสารร.7 มรดกความทรงจำโลก

เป็นเอกสารที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อจะได้ศึกษาว่าจะเข้าเกณฑ์ในการเสนอขอขึ้นทะเบียนบันทึกความทรงจำแห่ง โลกในลักษณะใด.....

นายวีรชัย ถาวรทนต์ เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต ประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกและกรรมการแห่งชาติฯ ได้หารือกับนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เรื่องความเป็นไปได้ในการนำเสนอเอกสารสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย ในการขอขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โดยเอกสารสำคัญของรัชกาลที่ 7 เป็นเอกสารที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย จึงควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อจะได้ศึกษาว่าจะเข้าเกณฑ์ในการเสนอขอขึ้นทะเบียนบันทึกความทรงจำแห่งโลกในลักษณะใด ซึ่งนายบวรศักดิ์ได้ให้ข้อมูลว่า เอกสารและภาพถ่ายที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่ 7 ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนใหญ่จะเป็นสำเนาแต่เอกสารและภาพถ่ายต้นฉบับจะอยู่ที่รัฐสภา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และหอภาพยนตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าควรรวบรวมเอกสารและภาพถ่ายใน รัชสมัยรัชกาลที่ 7 จากแหล่งต่างๆ โดยพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เจ้าอยู่หัว จะประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆต่อไป

No comments: